Financiële en estate Planning

Belastingwijzigingen en uw vermogen

Bij Delen Private Bank willen wij u gemoedsrust geven met een brede blik op uw vermogen. Dit betekent dat onze inspanningen verder gaan dan beleggen. We hebben ook oog voor fiscale aspecten. Recentelijk heeft de overheid belastingwijzigingen aangekondigd. Het gaat om voorstellen die mogelijk impact op u kunnen hebben. Wij belichten ze voor u in dit bericht.

In de Voorjaarsnota komen beoogde belastingwijzigingen aan bod

De minister van Financiën heeft op 20 mei 2022 namens het kabinet de Voorjaarsnota 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Voorjaarsnota bevat een aanpassing van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023 en verder. Waarom? Vanwege onzekerheden over de ontwikkeling van de economie, tekorten die zijn ontstaan in de begroting en de verwachte kosten door het rechtsherstel van box 3 voor de bezwaarmakers over de jaren 2017- 2020. Belastingen komen in de nota ook aan bod.

De wijzigingen die van impact op u kunnen zijn

Graag zetten wij de belangrijkste voorgenomen belastingwijzigingen voor u op een rij:

 • Vennootschapsbelasting:
  • De schijfgrens wordt per 1 januari 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Tot een belastbaar bedrag van € 200.000 geldt een tarief van 15%. Voor een belastbaar bedrag vanaf € 200.000 gaat een tarief van 25,8% gelden.
 • Inkomstenbelasting – box 3:
  • Bezwaarmakers tegen de aanslagen van box 3 worden gecompenseerd op basis van de forfaitaire spaarvariant.
  • De verhoging van het heffingsvrij vermogen van € 50.650 naar € 80.000 wordt niet doorgevoerd.
  • De spaarvariant is ook voor de belastingjaren 2021 en 2022 leidend.
  • Voor 2023 en 2024 zal de box 3 heffing waarschijnlijk worden vormgegeven met de forfaitaire spaarvariant die ook wordt gebruikt om de bezwaarmakers over de oude jaren te compenseren. Op Prinsjesdag volgt naar verwachting een wetsvoorstel.
  • Met ingang van 2025 wordt de box 3 systematiek herzien. De heffing moet dan op basis van het daadwerkelijke rendement plaatsvinden. De precieze methodiek moet nog bepaald worden.
 • Inkomstenbelasting – box 2:
  • De inkomsten in box 2 worden per 2024 tot € 67.000 belast tegen 26%. Daarboven geldt een tarief van 29,5%. Het huidige tarief is 26,9% ongeacht de hoogte van de inkomsten.
  • Voor de gebruikelijk-loonregeling geldt op dit moment een doelmatigheidsmarge. Op basis van de huidige doelmatigheidsmarge mag het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) 25% lager gesteld worden dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de DGA. De marge wordt vanaf 2023 verlaagd naar 15%. DGA’s gaan daardoor meer belasting in box 1 betalen.
 • Overdrachtsbelasting:
  • Het overdrachtsbelastingtarief zal vanaf 2023 worden verhoogd naar 10,1%. Eerder was overigens al een verhoging van het tarief naar 9% aangekondigd. Het tarief voor een woning die als hoofdverblijf dient, blijft 2%.
 • Jubelton:
  • Per 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (‘jubelton’) verlaagd van € 106.671 naar € 27.231. Dit bedrag is gelijk aan de huidige eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen. Het voornemen om de jubelton per 1 januari 2024 af te schaffen, wordt verwerkt in het Belastingplan 2023.

PimHoyng-DelenNederland-web
Pim Hoyng, financial & estate planner

Box 3-compensatie gaat – waarschijnlijk - tóch niet voor iedereen gelden

U heeft het waarschijnlijk in het nieuws voorbij zien komen: de Hoge Raad heeft kortgeleden een belangrijke uitspraak gedaan over box 3. Een belastingplichtige die zich niet bij de massaal bezwaarprocedure heeft aangesloten en van wie de aanslag inkomstenbelasting op 24 december 2021 voor de jaren 2017 en 2018 onherroepelijk vaststonden, heeft géén recht op de box 3-compensatie.

In dat geval bestaat ook geen recht op ambtshalve vermindering van de aanslag. De Minister van Financiën kan hier nog van afwijken en wél ambtshalve vermindering verlenen aan belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt. Staatssecretaris Van Rij heeft in eerste reactie op deze uitspraak aangekondigd dat hij hier nog op terug zal komen.

Voorgenomen wijzigingen hebben impact op vermogenden

Onze conclusie is dat de plannen uit de Voorjaarsnota relatief veel impact op vermogenden - zowel particulieren als DGA’s - hebben. Het huidige belastingstelsel is voor veel mensen nu al erg ingewikkeld. De Voorjaarsnota 2022 maakt het mogelijk nog complexer. De Tweede en Eerste Kamer moeten de plannen van het kabinet nog goedkeuren. Zodra er concrete wetsvoorstellen zijn, zullen wij u hierover informeren.

Neem gerust contact op als u verdere vragen heeft over dit onderwerp

Heeft u specifieke vragen over de impact van de voorgenomen wijzigingen op uw eigen situatie? Neem gerust contact op met uw private banker.