Wijzig uw land- en taalvoorkeur

België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands)
Bevestig

Juridisch

Taks op effectenrekeningen

17 september 2018 | Juridisch

Op 10 maart 2018 trad de wet betreffende de taks op effectenrekeningen in werking. Voor de meeste klanten is de taks een eerste keer verschuldigd in oktober 2018. Daarom brengen we hieronder de belangrijkste principes even in herinnering. We geven ook een overzicht van de mogelijke acties die u dient te nemen om zeker te zijn dat u alle verplichtingen in verband met de taks correct vervuld heeft.

Wat is de taks op effectenrekeningen?

De taks op effectenrekeningen is een taks op het vermogen dat wordt aangehouden in de vorm van effecten. Het tarief bedraagt 0,15% op de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten.

De taks is enkel van toepassing op natuurlijke personen die titularis zijn van een of meerdere effectenrekeningen, indien de totale belastbare waarde van hun aandeel in deze rekening(en) minstens 500.000 euro bedraagt. Zowel de volle eigenaar, blote eigenaar als vruchtgebruiker van een effectenrekening worden als titularis beschouwd.

“ Elke klant natuurlijke persoon die niet van de taks is vrijgesteld, ontvangt een brief in de loop van de maand oktober.” 

Belgische residenten zijn belastbaar op hun Belgische effectenrekeningen (aangehouden bij een Belgische tussenpersoon) én hun buitenlandse effectenrekeningen (aangehouden bij een buitenlandse tussenpersoon). Indien u niet beschouwd wordt als Belgisch fiscaal rijksinwoner dan bent u in de regel enkel belastbaar op uw Belgische effectenrekeningen. Afhankelijk van het land waar u wel rijksinwoner bent, kunt u echter mogelijk een volledige vrijstelling van de taks op effectenrekeningen genieten.1

De verdere uiteenzetting hieronder heeft bijgevolg enkel betrekking op Belgische residenten en op niet-residenten die geen vrijstelling genieten. De opmerkingen met betrekking tot buitenlandse effectenrekeningen zijn voor alle niet-residenten hoe dan ook irrelevant.

De taks wordt berekend per referentieperiode aan de hand van fotomomenten. De eerste referentieperiode loopt van 10 maart 2018 tot 30 september 2018.

Welke stappen dient u te ondernemen als klant van Delen Private Bank?

Elke klant-natuurlijke persoon van Delen Private Bank, die niet van de taks is vrijgesteld zal in principe een brief ontvangen in de loop van de maand oktober. Er bestaan drie verschillende types van brieven, afhankelijk van uw situatie:

1) U ontvangt een brief van Delen Private Bank die u informeert dat uw aandeel in de effectenrekening(en) bij de bank minstens 500.000 euro bedraagt.

Indien uw aandeel in de effectenrekening(en) die u aanhoudt bij Delen Private Bank 500.000 euro of meer bedraagt, dan is de bank wettelijk verplicht om de taks bevrijdend in te houden, aan te geven en door te storten naar de Belgische fiscus.

Deze brief is dus louter informatief. U hoeft geen verdere actie te ondernemen met betrekking tot de taks op deze effectenrekeningen. Wenst u het exacte bedrag van de afgehouden effectentaks te kennen, raadpleeg dan het rekeninguittreksel.

Heeft u nog andere effectenrekeningen (in binnen- of het buitenland), dan bent u hoe dan ook onderworpen aan de effectentaks voor deze rekeningen, zelfs indien de waarde van uw aandeel slechts 0,01 euro bedraagt. Gaat het om binnenlandse effectenrekeningen, dan ontvangt u van de financiële instelling in kwestie een brief effectentaks (met eventueel de mogelijkheid tot ‘opt-in’ - zie punt 2). Gaat het echter om een effectenrekening die u aanhoudt bij een buitenlandse financiële instelling, dan bent u in principe zelf gehouden om een aangifte in te dienen, tenzij u kunt bewijzen dat de buitenlandse tussenpersoon is overgegaan tot de inhouding, aangifte en betaling van de taks. Voor effectenrekeningen aangehouden in het buitenland is het dus steeds aangewezen contact op te nemen met de betrokken instelling.

2) U ontvangt een brief van Delen Private Bank die u informeert dat uw aandeel in de effectenrekening(en) bij de bank minder dan 500.000 euro bedraagt.

Indien uw aandeel in de effectenrekening(en) bij Delen Private Bank kleiner is dan 500.000 euro, dan houdt de bank de taks niet automatisch in. U ontvangt wel een zogenaamde ‘opt-in’-brief. Deze brief biedt u de mogelijkheid om de taks bevrijdend te laten inhouden, aangeven en doorstorten door de bank. Dit is van belang in de volgende gevallen:

  • U heeft nog andere effectenrekeningen bij een binnenlandse of buitenlandse financiële instelling en de belastbare gemiddelde waarde van uw aandeel in deze rekening(en), samengeteld met uw aandeel in de rekening(en) bij Delen Private Bank is gelijk aan of hoger dan 500.000 euro. U bent dan effectentaks verschuldigd op uw totale aandeel.
  • U was titularis van een of meerdere rekeningen die afgesloten werden in de periode tussen 10 maart 2018 en 30 september 2018, of u werd in deze periode van een of meerdere rekeningen geschrapt. In dat geval is de fiscus van mening dat u de waarde van uw aandeel in deze rekening(en) moet bijtellen bij de waarde van uw aandeel in de andere effectenrekening(en) die u nog aanhoudt.

Let op: u bent nooit verplicht om voor de opt-in te kiezen. Maar doet u dit niet en bent u wel effectentaks verschuldigd, dan bent u verplicht om zelf aangifte te doen en de taks te betalen voor de rekeningen waarvoor de opt-in werd aangeboden.
Ontvangt u een opt-in brief maar heeft u geen andere effectenrekening(en) dan deze bij Delen Private Bank, en heeft er geen afsluiting of schrapping plaatsgevonden gedurende het jaar, dan dient u in ieder geval niet voor de opt-in te kiezen: u bent dan immers geen effectentaks verschuldigd. U hoeft in dat geval geen enkele actie te ondernemen.

Hoe kiest u voor de opt-in? Via onze beveiligde website kunt u kiezen voor de opt-in-mogelijkheid. U logt in aan de hand van een persoonlijke code en maakt uw keuze voor de opt-in kenbaar. Uit veiligheidsoverwegingen vragen we ook uw geboortedatum te vermelden. Kiest u voor de opt-in, dan houden wij de taks af van de betrokken rekening(en) - voor zover die voldoende geprovisioneerd is - en zorgen wij verder voor de aangifte en betaling. Ontvangen wij geen of geen tijdig antwoord, dan gaan we ervan uit dat u niet voor de opt-in kiest.

3) U ontvangt een brief die u informeert dat er geen effectentaks verschuldigd is

Indien u houder bent van een effectenrekening waarvan de belastbare waarde nul is, dan is de bank toch nog steeds verplicht om u een brief over de effectentaks te sturen. Ontvangt u zo’n brief dan hoeft u er niets mee te doen.

Waar vindt u verdere informatie over de taks op effectenrekeningen?

Voor verdere vragen omtrent de effectentaks kunt u op onze website de FAQ (Frequently Asked Questions) raadplegen. Daar vindt u een uitgebreid antwoord op uw vragen over het toepassingsgebied, de berekeningswijze en de inhouding van de taks, het soort effecten dat wordt geviseerd, bijzonderheden voor niet-inwoners, hoe u zelf aangifte dient te doen enzovoort.

U vindt dit document hier terug.

_____________

1. Zijn o.a. vrijgesteld: inwoners van Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje. Zijn o.a. wel onderworpen aan de taks: inwoners van Frankrijk, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

 
 
België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands)