Beloningsbeleid

 

Beheerst beloningsbeleid

Delen Private Bank Nederland voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met haar strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden en waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen van de vermogensbeheerder en haar cliënten, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. De RvC en de directie nemen dit uitgangspunt in acht bij het bepalen en uitvoeren van het beloningsbeleid.

Uitgangspunt voor de invulling van het beloningsbeleid van Delen Private Bank Nederland als beleggingsonderneming zijn de eisen uit de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo), zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht, en de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 (Rbb) . Eén van de voorwaarden hierbij is dat de variabele beloning die medewerkers van Delen Private Bank Nederland mogen ontvangen in beginsel beperkt is tot 20% van het vaste salaris. Bij het toepassen van de beloningsregels uit de Wbfo en Rbb mag Delen Private Bank Nederland rekening houden met o.a. de omvang en complexiteit van haar activiteiten, het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel.

De belangrijkste beginselen van het door Delen Private Bank Nederland toegepaste beheerst beloningsbeleid zijn dat het beloningsbeleid:

  • bijdraagt aan een degelijke en doeltreffende risicobeheersing;
  • niet aanmoedigt tot meer risico’s dan voor Delen Private Bank Nederland aanvaardbaar is;
  • strookt met de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden en lange termijn belangen van Delen Private Bank Nederland;
  • onderworpen is aan een goede governance voor wat betreft de zorgvuldige en gecontroleerde toepassing van het beleid.

De RvC heeft een remuneratiecommissie ingesteld die bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitter van de RvC. De beloning van medewerkers wordt op voorstel van de directie vastgesteld en goedgekeurd door de RvC. De beloning van de directie wordt vastgesteld en goedgekeurd door de remuneratiecommissie. Aan medewerkers en directie wordt enkel in uitzonderlijke gevallen een variabele beloning toegekend, deze is ter discretie van de directie van Delen Private Bank Nederland en wordt goedgekeurd door de RvC. De toegekende en uitgekeerde variabele beloningen zijn gebaseerd op niet-financiële prestaties en of financiële prestaties en zijn in lijn met de vereisten voor maximale beloning zoals bepaald in de Wbfo. De variabele beloning is van iedere medewerker volledig terug-vorderbaar.