Juridisch

Successierechten in het Waalse Gewest gewijzigd

|

Woont u in het Waalse Gewest, en overweegt u een schenking te doen? Houd dan rekening met de nieuwe bepalingen van een decreet dat voorziet in de verlenging van de verdachte periode van drie naar vijf jaar bij een niet-geregistreerde schenking van roerende goederen, en in een wijziging van de successierechten op levensverzekeringen.

Het Waals Parlement keurde het ontwerpdecreet goed op 22 december 2021. Het decreet treedt in werking op 1 januari 2022 en heeft geen terugwerkende kracht. Wat zijn de gevolgen voor schenkingen en voor levensverzekeringspolissen? We maakten een overzicht van de nieuwe regels.

Verdachte periode

Het decreet verlengt de zogenaamde verdachte periode van drie naar vijf jaar voor niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen in het Waalse Gewest. De verdachte periode verwijst naar de periode die volgt op de niet-geregistreerde schenking van roerende goederen. Overlijdt de schenker binnen die verdachte periode, dan zijn er alsnog successierechten verschuldigd.

Welk type schenking?

Wanneer u een schenking bij notariële akte doet, moet die worden geregistreerd. U betaalt in het Waalse Gewest 3,3% schenkingsrechten indien de schenking gebeurt in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, enz.) of ten gunste van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. In alle andere gevallen betaalt u 5,5% schenkingsrechten. Bij een geregistreerde schenking zijn die schenkingsrechten definitief: als de schenker overlijdt, hoeven geen successierechten meer betaald te worden op de schenking, ook niet als het overlijden zich voordoet binnen de verdachte periode na de schenking.

Schenkt u daarentegen via een bank- of handgift, dan bent u niet verplicht om die schenking te registreren. De fiscus laat u de keuze. Maar indien de schenker binnen de verdachte periode na de niet-geregistreerde schenking overlijdt, dan wordt die schenking opgenomen in de nalatenschap van de schenker, en zullen successierechten verschuldigd zijn over het geschonken goed. Tot voor kort bedroeg die verdachte periode drie jaar.

Verdachte periode van drie naar vijf jaar

Het nieuwe decreet verlengt de verdachte periode nu van drie naar vijf jaar. Voor een niet-geregistreerde schenking moet de schenker voortaan vijf jaar (in plaats van drie) in leven blijven, wil de schenking niet aan successierechten worden onderworpen.

Deze maatregel geldt voor alle schenkingen die vanaf 1 januari 2022 worden gedaan. Het decreet heeft geen terugwerkende kracht. Alleen schenkingen die vanaf 1 januari 2022 worden gedaan, vallen dus onder de verlenging van de verdachte periode.

Successierechten op levensverzekeringen

Het decreet voorziet eveneens in een wijziging van de successierechten op levensverzekeringspolissen. Indien u de rechten op een verzekeringspolis overdraagt aan de begunstigde door middel van een schenking, dan zijn daar voortaan ook belastingen op verschuldigd.

Tot nu toe kon u successierechten vermijden op het kapitaal dat bij het verstrijken van het levensverzekeringscontract ontvangen werd, als de polis eerder geschonken werd. Met dit decreet is dat niet langer het geval.

Zelfs als de schenking geregistreerd is en de schenkingsrechten betaald werden, dan nog zijn er successierechten verschuldigd bij het overlijden van de verzekerde, d.w.z. de oorspronkelijke verzekeringnemer die de polis heeft geschonken. Deze successierechten hebben alleen betrekking op de ‘meerwaarde’ die de polis genereerde tussen de schenking en het overlijden van de verzekerde.

En wat als de overdracht van de rechten van de verzekeringnemer niet geregistreerd werd? Dan is het volledige voordeel belastbaar bij de begunstigde, en niet alleen de ‘meerwaarde’ die sinds de schenking werd gecreëerd. Met deze wijziging stemt het Waalse Gewest zijn regelgeving af op dat van het Vlaamse Gewest, waar deze bepalingen al van toepassing zijn.

Het decreet bepaalt eveneens dat wanneer de verzekerde prestaties niet worden gerealiseerd bij het overlijden van de verzekeringnemer, de belastingheffing wordt uitgesteld tot het tijdstip waarop het kapitaal daadwerkelijk wordt ontvangen, d.w.z. wanneer het contract ten einde loopt of de verzekeringspolis wordt afgekocht. Met deze wijziging zorgt de regering ervoor dat de successierechten bij de eindbegunstigde worden geïnd.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.