Wijzig uw land- en taalvoorkeur

België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)
Bevestig

Juridisch

Successierechten in het Waalse Gewest binnenkort gewijzigd?

26 november 2020 | Juridisch

Woont u in het Waalse Gewest, en overweegt u een schenking te doen of heeft u onlangs een schenking gedaan? Dan dient u misschien al rekening te houden met de nieuwe bepalingen van een decreet. Dat decreet voorziet in de verlenging van de verdachte periode van drie naar vijf jaar bij een niet-geregistreerde schenking van roerende goederen, en in een wijziging van de successierechten op levensverzekeringen.

Het ontwerp werd ingediend bij het Waals Parlement en wordt binnenkort gestemd. We verwachten dat het decreet op 1 januari 2022 in werking zal treden. Wat zijn de gevolgen voor vroegere en toekomstige schenkingen en voor levensverzekeringspolissen? We maakten een overzicht van de nieuwe regels.

Verdachte periode

Het ontwerpdecreet verlengt de zogenaamde verdachte periode van drie naar vijf jaar voor niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen in het Waalse Gewest. De verdachte periode verwijst naar de periode die volgt op de niet-geregistreerde schenking van roerende goederen. Overlijdt de schenker binnen die verdachte periode, dan zijn er alsnog successierechten verschuldigd.

Welk type schenking?

Even een geheugensteuntje, wat is de situatie momenteel? Wanneer u een schenking bij notariële akte doet, moet die worden geregistreerd. U betaalt in het Waalse Gewest 3,3% schenkingsrechten indien de schenking gebeurt in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, enz.) of ten gunste van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. In alle andere gevallen betaalt u 5,5% schenkingsrechten. Bij een geregistreerde schenking zijn die schenkingsrechten definitief: als de schenker overlijdt, hoeven geen successierechten meer betaald te worden op de schenking, ook niet als het overlijden zich voordoet binnen de verdachte periode van drie jaar na de schenking.

Schenkt u via een bank- of handgift, dan bent u niet verplicht om die schenking te registreren. De fiscus laat u de keuze. Maar indien de schenker binnen de drie jaar na de niet-geregistreerde schenking overlijdt, dan wordt die schenking opgenomen in de nalatenschap van de schenker, en zullen successierechten verschuldigd zijn over het geschonken goed.

Verdachte periode van drie naar vijf jaar

In het ontwerpdecreet dat voorligt wordt de verdachte periode verlengd van drie naar vijf jaar. Voor een niet-geregistreerde schenking moet de schenker dus vijf jaar (in plaats van drie) in leven blijven, wil de schenking niet aan successierechten worden onderworpen.

Deze maatregel zou gelden voor alle schenkingen die vanaf 1 januari 2022 worden gedaan, én voor alle schenkingen die vanaf 1 januari 2019 werden gedaan als de schenker op 1 januari 2022 nog in leven is.

Stel dat u een schenking deed op 1 juni 2019. Dan eindigt volgens de bestaande wetgeving de verdachte periode op 1 juni 2022. Maar met het nieuwe decreet zal de termijn automatisch verlengd worden tot 1 juni 2024, indien de schenker nog in leven is op 1 januari 2022 – de datum dat het decreet in werking treedt. Als de schenker vóór 1 juni 2024 overlijdt, dan zijn er successierechten verschuldigd op die niet-geregistreerde schenking.

Successierechten op levensverzekeringen

Het ontwerpdecreet voorziet eveneens in een wijziging van de successierechten op levensverzekeringspolissen. Indien u de rechten op een verzekeringspolis overdraagt aan de begunstigde door middel van een schenking, dan zijn daar voortaan ook belastingen op verschuldigd.

Tot nu toe kon u successierechten vermijden op het kapitaal dat bij het verstrijken van het levensverzekeringscontract ontvangen werd, als de polis eerder geschonken werd. Met dit decreet zal dat niet langer het geval zijn.

Zelfs als de schenking geregistreerd is en de schenkingsrechten betaald werden, dan nog zijn er successierechten verschuldigd bij het overlijden van de verzekerde, d.w.z. de oorspronkelijke verzekeringnemer die de polis heeft geschonken. Deze successierechten hebben alleen betrekking op de ‘meerwaarde’ die de polis genereerde tussen de schenking en het overlijden van de verzekerde.

En wat als de overdracht van de rechten van de verzekeringnemer niet geregistreerd werd? Dan zal het volledige voordeel belastbaar zijn bij de begunstigde, en niet alleen de ‘meerwaarde’ die sinds de schenking werd gecreëerd. Met deze wijziging wil het Waalse Gewest zijn regelgeving afstemmen op dat van het Vlaamse Gewest, waar deze bepalingen al van toepassing zijn.

Wanneer de uitkeringen niet worden gerealiseerd bij het overlijden van de verzekeringnemer, dan wordt de belastingheffing uitgesteld tot het tijdstip waarop het kapitaal daadwerkelijk wordt ontvangen, d.w.z. wanneer het contract ten einde loopt of de verzekeringspolis wordt afgekocht. Met deze wijziging zorgt de regering ervoor dat de rechten bij de eindbegunstigde worden geïnd.

Al deze bepalingen liggen nu ter stemming voor bij het Waals Parlement. U hoort van ons van zodra ze in werking treden.

 
 
België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)