Delen Nieuws

Hoogtepunten van Verantwoord Vermogensbeheer in 2019

|

Delen Private Bank heeft een missie. En die is fundamenteel duurzaam van aard: het vermogen van onze klanten beschermen, doen groeien, en tegelijkertijd stappen zetten naar een betere wereld. Niet alleen voor nu, maar ook voor de volgende generaties. Verantwoord ondernemen zit ons dan ook in de genen. Dat vertaalt zich consequent in de manier waarop de bank – en de fondsenbeheerder binnen de Groep, Cadelam – onderneemt en investeert.

Actief duurzaam beleid

Delen Private Bank en Cadelam zijn al lange tijd bezig met Verantwoord Vermogensbeheer. Zowel de bank als Cadelam hanteren hieromtrent hetzelfde beleid. In 2017 beslisten we om Verantwoord Vermogensbeheer te integreren in álle beleggingsfondsen. Met een totale omvang van meer dan 26 miljard euro1 is dat een duidelijke uitdaging én engagement. Dat de investeringsbeslissingen die de bank en Cadelam nemen een invloed hebben op mens, milieu en maatschappij, is zeker. Maar ook vanuit een financieel oogpunt heeft het zin om te kiezen voor toekomstgerichte, bewuste bedrijven in de portefeuilles. De afgelopen zes jaar ging wereldwijd ongeveer 500 miljard euro aan beurswaarde in rook op als gevolg van duurzaamheidsproblemen. Het is dan ook uitermate belangrijk om als aandeelhouder actief betrokken te zijn en samen te werken aan een duurzaam beleid.

1. Totale omvang op 31/10/2019 van de beleggingsfondsen beheerd door Capfi Delen Asset Management, gebruikt door Delen Private Bank voor de invulling van discretionair beheerde klantenportefeuilles.

Vier hoogtepunten

Ons beleid inzake Verantwoord Vermogensbeheer kende in 2019 vier hoogtepunten. We nemen ze even onder de loep. Ook de komende jaren zal het beleid worden opgevolgd en aangescherpt.

  1. Actief aandeelhouderschap: engagement op kruissnelheid
  2. ESG-integratie: nuttig voor elke toekomstgerichte investeerder
  3. Internationale erkenning: A+ beoordeling bij de UN PRI
  4. Sustainable development goals: op naar 2030


201912-cadelam-verantwoord-vermogensbeheer-2019Delen Private Bank en Cadelam gaan samen met Hermes EOS voortdurend in dialoog met bedrijven waarin we investeren. Hermes EOS organiseerde onlangs de Advisory Council in Londen om het laatste nieuws over dit soort engagement te delen. Op de foto ziet u Elio Rombouts van ons team voor verantwoord vermogensbeheer, met Hans-Christoph Hirt (CEO) en Rochelle Giugni (Associated Director) van Hermes EOS.

Actief aandeelhouderschap: engagement op kruissnelheid

In 2019 hebben we sterk gewerkt rond de pijler engagement. Deze term verwijst naar de continue en constructieve dialoog tussen een investeerder en zijn participaties. Het doel is tweeërlei: financieel rendement én een duurzame verbetering voor mens, milieu en maatschappij.

Als eerste in België sloten we ons aan bij Hermes EOS, onze partner in engagement. Zij beschikken over een onafhankelijk team van ervaren experts die een positieve invloed uitoefenen op het beleid van ondernemingen, vooral op het vlak van klimaat en mensenrechten. Zij gaan voor ons in dialoog met de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt. De toon is streng maar rechtvaardig: positief bij aanvang, maar kritisch als verbeteringen te lang op zich laten wachten. Ook via het stemrecht op algemene vergaderingen kunnen we invloed uitoefenen om het duurzaamheidsbeleid te verbeteren.

Onderzoek heeft bovendien ook uitgewezen dat engagement de risico’s beperkt in financieel portefeuillebeheer. Dat is niet verwonderlijk: een bedrijf dat een efficiënt en verantwoord bestuur hanteert, maakt bewustere keuzes en denkt op een gezondere manier na over haar zakelijke én maatschappelijke belangen op lange termijn.

Van januari tot september dit jaar hebben we met 75% van de participaties intensief gewerkt op meer dan 1000 duurzaamheidsthema’s. Klimaatambities werden aangescherpt, anti-corruptiemaatregelen in opkomende markten versterkt en er werd ook meer aandacht besteed aan mensenrechten in wereldwijde toeleveringsketens. In de toekomst willen we hier zeker op blijven focussen.

ESG-integratie: nuttig voor elke toekomstgerichte investeerder

Onze fondsenbeheerder binnen de groep, Cadelam, vindt het belangrijk om te kijken naar de niet-financiële factoren – zoals aandacht voor ecologische, sociale en bestuursgerelateerde parameters (ESG) – vooraleer te investeren. De statistieken liegen er ook niet om: tussen 2005 en 2015 waren er 17 faillissementen in de S&P 500, waarvan 15 (90%) hadden kunnen worden vermeden met een beter ESG-beleid.

Het vraagt heel wat voorbereidend werk. Allereerst zijn kwalitatieve én meetbare duurzaamheidsdata nodig. Die zijn niet altijd eenvoudig te vergaren. Daarom werken we sinds kort samen met het gerenommeerde onderzoeksbureau Sustainalytics. Zij gaan voor ons op zoek naar gespecialiseerde niet-financiële gegevens.

We analyseren telkens ook alle specifieke niet-financiële risico’s van een onderneming. We kijken bijvoorbeeld na of de milieurisico’s goed beheerd worden en of er voldoende sociale controles op leveranciers uitgevoerd worden. Ook de betrokkenheid van bedrijven in controversiële sectoren (zoals wapenproductie) en het intrinsiek duurzame aandeel van de bedrijfsactiviteiten (zoals de proportie van hernieuwbare bronnen in energiebedrijven) worden bestudeerd. Pas als alle parameters goed zitten, komen de ondernemingen in aanmerking voor investering.

Internationale erkenning: A+ beoordeling bij de UN PRI

De UN PRI is het wereldwijde netwerk dat binnen de VN een duurzamer financieel systeem nastreeft. Delen Private Bank en fondsenbeheerder Cadelam onderschrijven deze principes, en zetten zich al jaren in om het investeringsproces fundamenteel duurzaam te maken.

Dat is niet vrijblijvend. Jaarlijks rapporteren we uitvoerig aan de UN PRI over de inspanningen inzake verantwoord investeren. Na een grondige evaluatie kregen we de maximale A+ score voor de module ‘Strategie & beleid’. Dit resultaat is een mooie bekroning van het geleverde werk en moedigt ons aan om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Ook het collaboratieve aspect van de UN PRI is niet te onderschatten: binnen de financiële sector kunnen investeerders van elkaar leren en samenwerken om maatschappelijke problemen resoluut aan te pakken. Zo maken we met Hermes EOS, onze partner in engagement, deel uit van ClimateAction100+. Zij sporen ’s werelds belangrijkste broeikasgasemittenten aan om maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering en om de energietransitie te versnellen.

Sustainable development goals: op naar 2030

De Verenigde Naties stellen wereldwijd 17 doelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) voorop die voor 2030 gerealiseerd moeten zijn. Ze worden vertaald naar 169 concrete actiepunten om de planeet te beschermen en de welvaart te verbeteren.

Aanvankelijk waren de SDG’s hoofdzakelijk bedoeld voor overheden. De bedoeling was om armoede uit te roeien en duurzame economische groei, menselijke gezondheid en maatschappelijk welzijn te bevorderen. Maar om die doelen te realiseren zijn er ook bewuste ondernemingen en investeerders nodig. Want een gezonde maatschappij kan alleen bestaan dankzij gezonde bedrijven, en andersom.

De 17 SDG’s vormen een leidraad voor ons duurzaamheidsbeleid op lange termijn. Zo is ons concrete engagement rond klimaatverandering gelinkt aan verantwoorde productie en consumptie (SDG 12) en klimaatactie (SDG 13).

logo-hermes-eoslogo-sustainalytics

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.