Juridisch

Fiscale regularisatie loopt ten einde

|

Sinds 2004 kende België verschillende fiscale regularisatierondes. Deze gaven de mogelijkheid om tegoeden die in het verleden niet helemaal correct aangegeven werden, fiscaal te regulariseren via een ‘eenmalige bevrijdende aangifte’. In 2016 ging de vierde regularisatieronde van start, de zogenaamde ‘EBA Quater’. Deze regeling is momenteel nog van kracht maar zal eindigen op 31 december 2023. Het lijkt nu ook zo goed als zeker dat er geen nieuwe regeling zal worden uitgewerkt.  

Wie nog van de huidige regeling gebruik wil maken, dient uiterlijk op 31 december 2023 een regularisatieaangifte in te dienen bij het Contactpunt Regularisaties (CPR). Het CPR heeft recent haar FAQ omtrent de EBA Quater aangevuld met specifieke informatie omtrent de beëindiging van dit regime (zie https://www.ruling.be/nl/downloads/faq). Of en op welke manier er vanaf 1 januari 2024 nog zal kunnen geregulariseerd worden, is op dit ogenblik niet duidelijk. 

Het belang van een aantoonbaar correcte herkomst van vermogen 

De vraag om de herkomst van vermogen aan te tonen en te bewijzen dat alle kapitalen en inkomsten hun fiscaal regime correct hebben ondergaan, klinkt vandaag de dag steeds luider. Dit geldt des te meer wanneer tegoeden worden aangehouden in een ander land dan het land van de (fiscale) woonplaats. Door de internationale automatische uitwisseling van gegevens heeft de Belgische fiscus veel meer informatie over buitenlandse rekeningen dan een tiental jaar geleden. Op basis van deze informatie stelt de fiscus gerichte vragen om na te gaan of de buitenlandse gelden fiscaal volledig in orde zijn.  

Niet alleen de fiscus stelt hier vragen over. Ook andere personen en instanties – zoals bankiers, vermogensbeheerders, notarissen en handelaars – zijn verplicht om navraag te doen naar de herkomst van het vermogen. 

En ook het openbaar ministerie (het parket) heeft haar blik gericht op zwart geld. Zij beroept zich hierbij op de witwaswetgeving om niet-aangegeven kapitalen en inkomsten strafrechtelijk te vervolgen, ook wanneer de inbreuk plaatsvond in een ver verleden en de inbreuken fiscaalrechtelijk verjaard zijn. Hoewel de bewijslast van fraude of een witwasmisdrijf in principe bij het openbaar ministerie ligt, stellen we vast dat u, belastingplichtige, vandaag met schriftelijke bewijzen moet aantonen dat uw kapitaal een legitieme oorsprong heeft en dat al uw inkomsten correct werden belast.   

Dit alles betekent dat tegoeden die in het buitenland worden aangehouden en waarvan de origine niet aantoonbaar wit is, niet alleen onbruikbaar worden in België maar ook veel problemen en kopzorgen met zich mee kunnen brengen.  

Wat is het voordeel van een regularisatie? 

Voor kapitalen waarvan de fiscale situatie niet duidelijk is of die in het verleden niet correct werden aangegeven, biedt de huidige regeling de mogelijkheid om deze situatie – die soms tot zeer ver in de tijd teruggaat – alsnog eens en voorgoed in orde te brengen. Dit kan ook het geval zijn wanneer onder een vroegere regeling reeds een regularisatie werd gedaan op een gedeelte van deze kapitalen, bijvoorbeeld op de roerende inkomsten die op dat moment nog niet verjaard waren. Ook dan moet men immers nog kunnen aantonen dat het basiskapitaal wel fiscaal correct was. 

De huidige regularisatieregeling biedt niet alleen fiscale maar ook strafrechtelijke immuniteit: wanneer de aangifteprocedure correct wordt doorlopen, heeft men de grootste rechtszekerheid. Zo kan men zorgeloos en in alle openheid het vermogen optimaal beleggen of aanwenden.   

Hieronder geven we enkele concrete voordelen: 

Repatriëring 

Wanneer er tegoeden in het buitenland aangehouden worden en deze volledig transparant geregulariseerd worden in lijn met de aanvaardingspolitiek van de betrokken bank, zal het mogelijk zijn om de tegoeden te repatriëren naar een Belgische bank. 

Een schenking of gift … geen vergiftigd geschenk. 

Wanneer vermogen wordt overgedragen, meestal aan de kinderen, zoekt men bovenal gemoedsrust. Men wil niet dat een probleem wordt doorgeschoven naar de volgende generatie die dan vroeg of laat verantwoording zou moeten afleggen voor de gekregen of geërfde tegoeden. Een regularisatie kan, waar nodig, zekerheid en gemoedsrust brengen voor de schenker en de begiftigden (bvb. kinderen).  

Bestedingen 

Voor een belangrijke aankoop zal in veel gevallen gevraagd worden om de (fiscaal) correcte oorsprong aan te tonen van tegoeden waarmee de aankoop wordt verricht. Zo zal bij een aankoop van vastgoed niet alleen de bank maar ook de notaris gehouden zijn om dit na te kijken.  

Concreet 

De huidige regularisatieronde loopt eind dit jaar af. Voor zij die er nog gebruik van willen maken, dringt de tijd. In het licht hiervan is het belangrijk om na te gaan of u de oorsprong en de fiscaal correcte behandeling van uw tegoeden met duidelijke en sluitende bewijsstukken kan aantonen. Indien dat zo is, raden wij u aan om deze bewijsstukken goed te bewaren. Meer informatie hierover vindt u in ons eerder artikel: Het bewijs van de herkomst van uw vermogen is belangrijk | Delen Private Bank 

Heeft u onvoldoende bewijs omtrent de oorsprong van uw tegoeden of omtrent de fiscale behandeling van deze oorsprong en/ of de roerende inkomsten doorheen de jaren? Dan raden wij u aan om spoedig contact op te nemen met een advocaat die in deze materie gespecialiseerd is. Hij of zij kan samen met u nagaan of een regularisatie aangewezen is. Indien nodig zal uw advocaat het dossier samenstellen en de procedure begeleiden bij het Contactpunt Regularisaties.  

Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder bij Delen Private Bank om hierover meer informatie te krijgen. 

Zo blijft u altijd op de hoogte

Wilt u niets missen van onze beursanalyses, updates over de fiscale actualiteit en adviezen over juridische nieuwigheden? In onze kwartaalnieuwsbrief Delen Expertise brengen we al onze inzichten voor u samen in één handig overzicht, met video’s, artikels en interviews. Schrijf u in.