Financiële en estate planning

Korting op erfbelasting? Betaal met kunst

Kunst inspireert! Bij Delen hebben we een bijzondere voorliefde voor kunst en schoonheid. Veel van onze klanten delen deze passie en zijn kunstliefhebbers. Ook de Nederlandse staat hecht veel waarde aan kunstvoorwerpen of cultuurgoed van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang. Zo is er in de Nederlandse wet een kwijtscheldingsregeling opgenomen waarbij u met een fiscaal voordeel erfbelasting kunt betalen. Helaas zijn hier nog maar weinig mensen mee bekend. Hieronder vindt u een uiteenzetting van deze regeling.

U kunt erfbelasting betalen met een kunstvoorwerp

Wanneer iemand komt te overlijden gaat haar of zijn nalatenschap over naar zijn erfgena(a)m(en). Erfbelasting komt dan om de hoek kijken. Wanneer een bijzonder kunstvoorwerp onderdeel uitmaakt van de nalatenschap, is het mogelijk om hier (een deel van) de erfbelasting mee te betalen. U draagt het kunstvoorwerp dan over aan het Rijk, waarbij u een kwijtschelding krijgt van maximaal de waarde van het voorwerp vermeerderd met 20%. U voorkomt zo bovendien dan dit kunstvoorwerp wordt verkocht en in buitenlandse handen terecht komt.

 

Rekenvoorbeeld

Stel dat de waarde van uw nalatenschap voor de erfbelasting € 1.500.000 bedraagt en deze nalatenschap vererft naar uw enige kind. Uw kind moet dan € 281.552 aan erfbelasting betalen. Indien uw kind een kunstvoorwerp uit uw nalatenschap met een waarde van € 200.000 aan het Rijk overdraagt, wordt er een bedrag van € 240.000 kwijtgescholden. Uw kind is dan nog maar € 41.552 aan erfbelasting verschuldigd. Indien het kunstvoorwerp meer waarde heeft dan de te betalen erfbelasting  - stel € 300.000 -,  kan er voor maximaal € 360.000 kwijtschelding worden verkregen, maar nooit meer dan men verschuldigd is. Uw kind krijgt voor € 281.552 kwijtschelding.

Aan de regeling zijn voorwaarden verbonden 

Uw kunstvoorwerp moet voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  1. Het voorwerp is opgenomen in het register van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (Erfgoedwet). U kunt dit opzoeken in het register van Collectie Nederland.

  2. Als het kunstvoorwerp niet voorkomt in het register, maar voldoet wel aan de criteria voor aanwijzing en plaatsing in het register. Bijvoorbeeld dat het voorwerp regelmatig wordt tentoongesteld, een hoogtepunt in het oeuvre van een bekende kunstenaar is, dan wel belangrijk is vanwege zijn herkomst en/of maakt deel uit van een waardevolle verzameling, dan komt het kunstvoorwerp ook in aanmerking voor kwijtschelding van erfbelasting.

 

Het is mogelijk om - als u nog leeft - een adviescommissie te vragen of zij een indicatie kunnen geven of een kunstvoorwerp aan de voorwaarden zal voldoen. Als uw erfgenamen te zijner tijd gebruik willen maken van de regeling toetst de commissie of het Rijk nog steeds behoefte heeft aan het kunstvoorwerp. Het kan hierbij van belang zijn dat u een goede bestemming heeft gevonden voor het kunstvoorwerp, bijvoorbeeld een museum die het kunstvoorwerp graag in de collectie op wil nemen.

Ook buitenlandse kunst kan voor de regeling in aanmerking komen. Het kunstvoorwerp hoeft dus niet door een Nederlandse kunstenaar dan wel in Nederland gemaakt te zijn.

Maak tijdig een inschatting van de verschuldigde erfbelasting

Het is van belang een goede inschatting te maken van de te betalen erfbelasting. Wij denken graag met u mee. Het kan natuurlijk voorkomen dat uw persoonlijke vermogenssituatie gecompliceerd is, dan wel wordt, dat er behoeft kan ontstaan aan specifieke expertise. In dat geval kunnen wij een beroep doen op ons uitgebreide netwerk van specialisten op genoemde terreinen, zoals notarissen, belastingadviseurs en taxateurs.

Neem gerust contact met ons op

Voor meer informatie of bij vragen, kunt u  contact opnemen met een van onze financieel en estate planners: