Delen nieuws

“Actief aandeelhouderschap moedigt bedrijven aan duurzame doelstellingen te realiseren”

|

Als u bij Delen belegt, dan weet u dat uw beleggingen duurzaam geïnvesteerd worden - dat wil zeggen met respect voor ecologie, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Een belangrijke pijler daarbij is engagement: we gaan namelijk in dialoog met de bedrijven waarin we investeren. En dat doen we om hun strategie bij te sturen naar meer duurzaamheid.

Onze fondsenbeheerder Cadelam werkt daarvoor samen met een gespecialiseerde partner, EOS. Hun onafhankelijk team van ESG-experts adviseert hen én andere institutionele investeerders. Samen bundelen ze ruim 1.500 miljard euro aan vermogen, en dat geeft hen heel wat slagkracht.

We interviewden Bruce Duguid, head of stewardship bij Federated Hermes EOS, onze partner voor het engagement-verhaal. De uitgeschreven versie vindt u onder de video.

 

 

Welkom, Bruce. EOS helpt ons in actief aandeelhouderschap. Wat is dat precies?

Bruce Duguid: De missie bij Federated Hermes is om duurzame vermogensgroei te realiseren bij onze klanten. De beste manier om dat te bereiken is volgens ons door te investeren in bedrijven die bestuurd worden vanuit een perspectief van duurzame waardecreatie op lange termijn. We doen dit via actief aandeelhouderschap: we stellen ons op als actieve aandeelhouders ten behoeve van onze klanten. Dat wil zeggen dat we de bedrijven ontmoeten, in dialoog treden met hen, hun strategieën op lange termijn bespreken, onze stem uitbrengen op aandeelhoudersvergaderingen en ook goed opvolgen of zij hun verplichtingen wel nakomen ten opzichte van Delen en andere klanten die we vertegenwoordigen.

U bent hoofd van het stewardship. Wat houdt dat precies in?

Bruce Duguid: Wel, deze opdracht van actief aandeelhouderschap vraagt heel veel tijd. En dus hebben we een team van mensen die deze opdracht vervullen. Er zijn een 30-tal mensen die in contact treden met de bedrijven die we in portefeuille hebben. We brengen dan ook onze stem uit bij bedrijven, of we adviseren onze klanten een stem uit te brengen. Ik leid dat team van mensen in drie verschillende regio’s: Noord-Amerika, Europa, en Azië en de opkomende markten. Zelf ontmoet ik ook regelmatig bedrijven. Dat doe ik met veel plezier, het hoort uiteraard bij de job.

En als u zegt ‘bedrijven ontmoeten’, hoe gaat dat dan in zijn werk?

Bruce Duguid: Wij zijn op zoek naar een samenwerkingsverband op lange termijn. We werken constructief met bedrijven en moedigen hen aan om een mandaat te krijgen om duurzaam waarde te creëren. We ontmoeten bedrijven op directieniveau, dus de voorzitter of de CEO van het bedrijf, directeurs en senior leden van het directiecomité. Soms ook met experten over het onderwerp, bijvoorbeeld over duurzaamheid of over biodiversiteit of menselijk kapitaal.

Er is veel media-aandacht over activistische aandeelhouders. Wat is het verschil met jullie aanpak van actief aandeelhouderschap?

Bruce Duguid: Wel, we maken graag het onderscheid tussen een actieve aandeelhouder en een activist. Met actief aandeelhouderschap willen we ervoor zorgen dat onze klanten hun aandeelhoudersrechten kunnen uitoefenen om het bedrijf aan te moedigen de duurzame doelstellingen te realiseren die zij vooraf bepaald hebben. Een activist is misschien eerder gericht op de korte termijn, opereert ook meer in de openbaarheid, maar is minder blijvend in zijn aanpak. Ik denk dat dát het belangrijkste verschil is: actief aandeelhouderschap heeft een constructieve langetermijnaanpak, een activist heeft eerder een korte termijnaanpak.

Hoe meet u of uw inspanningen ook succesvol zijn gebleken? Hoe kunt u meten of een bedrijf duurzamer is geworden?

Bruce Duguid: Dat is een goede vraag. Wanneer we bedrijven gaan ontmoeten zetten we doelstellingen voor onze dialooginspanningen voorop op alle vlakken waar we graag veranderingen zouden zien. Dat kan te maken hebben met het milieu, zoals lagere broeikasgassen of verbeteringen op het vlak van afvalverwerking en de circulaire economie, of verbeteringen die te maken hebben met de natuur en biodiversiteit en een netto positieve impact. Het kan ook te maken hebben met sociale verantwoordelijkheid. Het kan bijvoorbeeld gaan over een beleid rond mensenrechten en de bescherming van arbeiders in de toeleveringsketen of de bescherming van het personeel in de business zelf.

Kunt u ons een voorbeeld geven van een bedrijf dat dankzij onze engagementinspanningen zijn koers veranderd heeft naar een meer duurzame strategie?

Bruce Duguid: Wel, neem nu de klimaatverandering. Dat is een onderwerp dat erg leeft bij onze klanten. We hebben veel gewerkt met olie-en gasmaatschappijen. Een voorbeeld is het olie- en gasbedrijf British Petroleum (BP), een van de zes grootste olie- en gasmaatschappijen.

We waren bezorgd dat de groeistrategie van het bedrijf niet consistent zou zijn met de doelstellingen van het Parijsakkoord (over klimaatopwarming). We erkenden dat het bedrijf marktleider was in termen van de doelstellingen die het zichzelf gesteld had aangaande het verminderen van de CO2-uitstoot in zijn eigen operaties. Maar het had geen doelstellingen voor de uitstoot die verbonden was met haar producten, met de olie en het gas dat ze produceerden.

En dus hebben we samengewerkt met het bedrijf. We hebben elkaar verschillende keren ontmoet op directieniveau en met de voorzitter van het bedrijf. Om de verandering te versnellen, hebben we een aandeelhouderresolutie ingediend waarin aan het bedrijf gevraagd werd haar strategie af te stemmen op de Parijs-doelstellingen. Bijna 10% van de aandeelhouders dienden ook deze resolutie in. Door in dialoog te treden met het directieteam kregen we ook de steun van het bedrijf zelf. En zo kreeg het een overweldigende steun op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Dit heeft geleid tot een echte wijziging van de bedrijfsstrategie.

Het jaar nadien, onder de nieuwe CEO Bernard Looney, heeft het bedrijf een strategie ontwikkeld dat gericht is op net-zero-uitstoot voor zijn bedrijfsactiviteiten én voor de energie dat het bedrijf produceert, dus de olie- en gasproducten dat het produceert. Het is de eerste grote olie- en gasproducent die dergelijke net-zerodoelstelling heeft. We hebben de dialoog met het bedrijf verdergezet om haar doelstellingen verder te ontwikkelen en om de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn te bepalen om die strategie te realiseren.

Dat is een duidelijk voorbeeld dat aangeeft dat uw inspanningen mooie resultaten oplevert. Hartelijk dank daarvoor.