Disclaimer

1. Algemeen

De hierin weergegeven inhoud is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid, volledigheid of tijdigheid van dergelijke informatie, noch over de algemene financiële informatie, noch over de koersen.

De koersinformatie is louter indicatief en verbindt geenszins de Bank voor wat betreft de realisatiewaarde van de financiële instrumenten.

Gebruikers dienen rekening te houden met de risico's verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten.

De waarde van een belegging kan gevoelig fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om zelf alle nuttige informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Deze beslissing wordt door de cliënt op een autonome wijze genomen.

De Bank is niet verantwoordelijk voor schade geleden door het gebruik van informatie die zich op deze website bevindt of op een website waarnaar verwezen wordt.

2. Koersverschillen

De cliënt dient er zich van bewust te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat er zich koersverschillen voordoen tussen het tijdstip van de koers en het tijdstip van de effectieve uitvoering van het order.

3. Bepalingen van toepassing op informatieverstrekkers

a) Algemene bepalingen van toepassing op alle informatieverstrekkers

  • De Bank verklaart dat geen van haar informatieverstrekkers op welke wijze dan ook als sponsor optreedt voor de bank of voor de verstrekking van haar diensten.
  • De informatieverstrekkers verklaren niet verantwoordelijk te zijn voor fouten, onjuistheden of tekortkomingen in de door hen geleverde informatie, noch voor enige actie die op basis hiervan zou worden ondernomen.
  • De informatieverstrekker heeft het recht de verstrekking van informatie aan de cliënt op elk ogenblik te beëindigen zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
  • De cliënt aanvaardt dat de verstrekking van informatie onderworpen is aan de voorwaarden van de contracten die tussen Bank Delen en de informatieverstrekkers werden afgesloten en dat het beëindigen van dergelijke contracten noodzakelijkerwijze de beëindiging van de informatieverstrekking tot gevolg heeft.

b) Specifieke bepalingen m.b.t. informatieverstrekkers

Dow Jones

De Dow Jones Gemiddelden (sm) en de Dow Jones Wereld Indexen (sm) zijn samengesteld, berekend en verdeeld door Dow Jones & Company, inc. en werden in licentie (EN) gegeven voor gebruik. Alle inhoud van de Dow Jones Gemiddelden (sm) en van de Dow Jones Wereld Indexen (sm) © 2009 Dow Jones & Company, inc. Alle rechten voorbehouden.