FAQ

1. Wat is SRD II?

SRDII (“Shareholders Rights Directive II”, of “de herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn”) is een Europese richtlijn die moet zorgen voor meer transparantie tussen vennootschap en aandeelhouder. Ze omvat maatregelen om de betrokkenheid van beleggers op lange termijn te vergroten en de uitwisseling van informatie tussen vennootschap en aandeelhouders te bevorderen.

De richtlijn werd omgezet in Belgisch recht met de wet van 28 april 2020.

2. Op welke effecten heeft de richtlijn een impact?

Het toepassingsgebied van de richtlijn beperkt zich tot aandelen waarvan de uitgever een onderneming is uit de Europese Economische Ruimte (EER) én die op een Europese gereglementeerde markt zijn genoteerd.

3. Wat betekent dit voor Delen Private Bank?

SRD II brengt nieuwe verplichtingen mee voor Delen Private Bank als bewaarnemer van effecten, zowel tegenover klanten die aandelen van beursgenoteerde bedrijven uit de Europese Economische Ruimte bezitten, als tegenover de vennootschappen die deze aandelen uitgeven. Kort samengevat heeft Delen Private Bank de plicht om:

  • klanten die beleggen in individuele aandelen uit de EER informatie te verstrekken die hen kan helpen bij de uitoefening van hun rechten als aandeelhouder
  • beursgenoteerde vennootschappen informatie te verstrekken omtrent de identiteit van hun aandeelhouders

4. Welke informatie bezorgen wij u als klant ?

Indien u individuele aandelen bezit van een beursgenoteerde vennootschap uit de EER, dan zal Delen Private Bank u een melding sturen telkens deze vennootschap tot een corporate action (zoals een kapitaalverhoging, een aandelensplitsing of overname) of algemene vergadering beslist. U ontvangt in dat geval een e-mail met een link naar de webpagina Corporate Events waar u verdere details over de corporate action of algemene vergadering terugvindt. U vindt op deze pagina ook contactinfo terug waar u met vragen terecht kan.

5. Welke informatie bezorgen wij aan de uitgevende vennootschap ?

Bij ontvangst van een rechtsgeldig verzoek ter identificatie van de aandeelhouders (een zogenaamd ‘disclosure request’), zal Delen Private Bank volgende informatie over de aandeelhouder aan de uitgevende vennootschap verstrekken:

  • De naam en het domicilieadres van de aandeelhouder
  • Het rijksregisternummer (indien de aandeelhouder een natuurlijk persoon is) , of (indien een rechtspersoon) het ondernemingsnummer of de LEI (Legal Entity Identifier) code
  • Het aantal stukken dat de aandeelhouder bezit
  • Eventueel de aandelenklasse en de verwervingsdatum van de aandelen, indien de uitgevende instelling hier expliciet om verzoekt.

De gevraagde informatie zal worden overgemaakt op de wijze voorzien in de bijlagen bij de Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1212 van 3 september 2018 ter uitvoering van SRD II. Bovendien kan de bank desgevallend overgaan tot gegevensuitwisseling indien en voor zover zij daartoe op basis van de wetgeving ter zake gehouden is. De bank zal u niet op de hoogte brengen van het feit dat zij een dergelijk verzoek heeft verkregen of tot gegevensuitwisseling is overgegaan.