Lexicon

Toelichting met betrekking tot de vergoedingen

Ex post vergoedingen (vermeld in de portefeuillestaat )

Een overzicht van de totale vereffende vergoedingen van het afgelopen kalenderjaar. Deze totale vergoeding wordt uitgedrukt als nominaal bedrag en als percentage.

Het percentage wordt berekend op de gemiddelde portefeuillewaarde van het afgelopen jaar. Deze gemiddelde portefeuillewaarde bekomen we door een dagelijkse waardering te maken van de portefeuille.

Deze totale vergoeding omvat zowel directe vergoedingen voor dienstverlening en bepaalde belastingen én indirecte vergoedingen aangerekend binnen de beleggingsinstrumenten.

Ex ante (vermeld in de portefeuillestaat)

Een overzicht van de totale verwachte vergoedingen voor het komende kalenderjaar specifiek voor deze portefeuille.

Deze vergoeding wordt uitgedrukt als nominaal bedrag en in percentage tegenover de portefeuillewaarde op een fotomoment, hier op het jaareinde.

Let wel: dit is een simulatie en de werkelijke kost zal wijzigen indien de samenstelling van de portefeuille zou komen te wijzigen.

Directe vergoedingen

Directe vergoeding (of vergoeding voor dienstverlening)

Dit zijn vergoedingen voor de beleggingsdiensten en nevendiensten die door Delen Private Bank zijn uitgevoerd. Ze worden rechtstreeks van de rekening afgehouden. Wanneer we deze vergoeding tonen als een percentage, is dit steeds een percentage tegenover de totale gemiddelde portefeuille (zowel cash als effecten) over de laatste 12 maanden, berekend op dagbasis.

Hieronder worden de verschillende directe vergoedingen toegelicht. Indien u belegd bent in de Delen Private Bank strategie worden er geen directe vergoedingen aangerekend.

Bewaarloon

Dit is de vergoeding voor het bewaren van de effecten op de effectenrekening (depothouding). Deze wordt trimestrieel afgerekend op de waarde van de effectenportefeuille.

Ze is niet verschuldigd op beleggingsinstrumenten die behoren tot de Delen Private Bank strategie. De vergoedingen voor Delen Private Bank strategieën vindt u terug onder de rubriek van indirecte kosten.

Beheervergoeding

Dit is de vergoeding voor het beheer van de effectenportefeuille. Ze wordt trimestrieel afgerekend op de waarde van de klantentegoeden.

Ze is niet verschuldigd op beleggingsinstrumenten die behoren tot de Delen Private Bank strategie. De vergoedingen voor Delen Private Bank strategieën vindt u terug onder de rubriek van indirecte kosten.

Transactiekosten

Het betreft alle vergoedingen die onmiddellijk betrekking hebben op uitgevoerde beursverrichtingen in beleggingsinstrumenten op de rekening. Een voorbeeld is de vergoeding voor het uitvoeren van de aankoop van een aandeel.

In- en uitstapkosten

Dit is een éénmalige vergoeding bij de aan-of verkoop van een beleggingsinstrument. Klanten in discretionair beheer betalen geen in-of uitstapkosten op beleggingsinstrumenten aangehouden binnen de Delen Private Bank strategie.

Indirecte vergoedingen

Indirecte vergoedingen (of vergoedingen gekoppeld aan een beleggingsinstrument)

Dit zijn vergoedingen die rechtstreeks verband houden met het beleggingsinstrument, namelijk de vergoedingen die door de producent van het beleggingsinstrument worden geheven. Deze worden verrekend binnen het beleggingsinstrument. Indirecte vergoedingen worden dus niet in rekening gebracht op de rekening zelf, maar worden op dagbasis verwerkt in het rendement en de koers van het beleggingsinstrument. Hieronder worden verschillende indirecte vergoedingen toegelicht.

Bewaarloon

Dit is de vergoeding voor het bewaren van de effecten binnen het beleggingsinstrument.

Vergoedingen voor financieel beheer

Dit is de vergoeding voor het dagelijks beheer van de effecten binnen het beleggingsinstrument (vergelijkbaar met beheervergoeding). Indien er vergoedingen verschuldigd zijn voor onderliggende beleggingsinstrumenten (bijvoorbeeld dakfondsen), worden die ook meegegeven.

Vergoedingen voor risk en compliance

De risicovergoeding dekt het risicobeheer, zoals halfjaarlijkse liquiditeitstesten en stresstesten. Ook het aftoetsen van marktrisico, kredietrisico, wisselkoersrisico en inflatierisico vallen hieronder. De compliancevergoedingen omvatten bijvoorbeeld de rapportering aan de FSMA en CSSF.

Administratiekosten

Deze vergoeding dekt alle administratieve kosten zoals de dagelijkse berekening van de koersen, de boekhouding van de beleggingsinstrumenten en het opmaken van jaarverslagen.

Transactiekosten

Transactiekosten omvat de vergoeding voor de dagelijkse transacties van de effecten binnen het beleggingsinstrument. Voor alle ICB's binnen de Delen Private Bank strategie hebben we deze tarieven forfaitair vastgelegd tussen 0% en 0,25%. Op deze manier zijn er geen variaties in jaarlijkse kostentarieven. Zelfs in een jaar van uitzonderlijk veel transacties blijft de kost hiervan voor u dezelfde. Voor externe fondsen baseren we ons op de gecommuniceerde transactiekosten die voornamelijk als percentage berekend zijn op basis van het laatste jaar- of halfjaarverslag.

Vergoedingen voor externe partijen

Dit zijn vergoedingen die niet ten goede komen aan Delen Private Bank. Ze kunnen van verschillende oorsprong zijn, bijvoorbeeld kosten voor revisoren, abonnementstaks of kosten van onderliggende beleggingsinstrumenten van derden.

Delen Private bank strategie

Hiermee verwijzen we naar de strategie van ons discretionair vermogensbeheer, waarbij we hoofdzakelijk gebruik maken van ICB's (Instellingen voor Collectieve Beleggingen) die door de bank zelf gepromoot worden.

Belastingen

 

Btw

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) die verschuldigd is op de directe kosten. Binnen de beleggingsinstrumenten van de Delen Private strategie is geen btw verschuldigd.

Beurstaks (TOB)

De beurstaks of taks op beursverrichtingen (TOB) is verschuldigd bij het uitvoeren van bepaalde transacties. Het tarief is afhankelijk van het type beleggingsinstrument (aandeel, obligaties, fonds, …) en afhankelijk van het type transactie. Er is bijvoorbeeld geen TOB verschuldigd bij verkoop van distributie deelbewijzen van een fonds. Indien er TOB wordt afgerekend, vindt u die ook terug op uw rekeningafschrift.

Roerende voorheffing

De roerende voorheffing op de intresten en dividenden is niet mee opgenomen in het ex-post- en ex-anteoverzicht. Deze wordt rechtstreekst doorgestort aan de fiscus waardoor enkel de nettobedragen van bijvoorbeeld dividenden op de rekening van de klant worden gecrediteerd.

Reynderstaks

De roerende voorheffing op meerwaarden is niet mee opgenomen in het ex-post- en ex-anteoverzicht. Reynderstaks is gelijkaardig aan roerende voorheffing en is verschuldigd op het deel van de meerwaarde van een fonds dat zijn oorsprong vindt in het obligatieluik. Deze taks is alleen verschuldigd op fondsen waarvan de activa voor minstens 10% belegd zijn in schuldvorderingen (obligaties en cash).

 

 

Terminologieën

 

Gezien de verschillende financiële instellingen niet steeds dezelfde termen hanteren voor het weergeven van de vergoedingen voor de beleggingsinstrumenten, geven we hierbij een overzicht van de meest gebruikt termen in de financiële sector. U zult zien dat bij Delen Private Bank de term ‘Totale Vergoedingen’ wordt gehanteerd. Dit is het meest volledige vergoedingenoverzicht.

Total expense ratio

Dit zijn vergoedingen die rechtstreeks verband houden met het beleggingsinstrument. Ze omvatten onder andere vergoedingen voor financieel beheer. Deze kosten omvatten echter niet:

  • de transactiekosten
  • de in- en uitstapkosten
  • de kosten van onderliggende fondsen

Deze vergoedingen zijn begrepen in de waarde van het beleggingsinstrument en bijgevolg onmiddellijk verrekend in de rendementsberekeningen.

Lopende kosten (Ongoing charges figures – OCF)

Dit zijn vergoedingen die rechtstreeks verband houden met het beleggingsinstrument. Ze omvatten onder andere vergoedingen voor financieel beheer. Deze kosten omvatten echter niet:

  • de transactiekosten
  • de in -en uitstapkosten

De kosten van onderliggende fondsen zijn hier wél in opgenomen.

Totale vergoedingen

Dit is het meest volledige kostenoverzicht. Delen Private Bank hanteert deze definitie. Het zijn vergoedingen die rechtstreeks verband houden met het beleggingsinstrument. Ze omvatten onder andere vergoedingen voor financieel beheer. Daarnaast omvatten ze ook de transactiekosten, de in- en uitstapkosten en de kosten van onderliggende fondsen.

Retrocessies

Retrocessies of inducements zijn vergoedingen die de Bank ontvangt voor het aanhouden van externe beleggingsinstrumenten in klantenportefeuilles. Deze komen nog zelden voor bij portefeuilles bij Delen Private Bank. Indien we er toch ontvangen, worden ze doorgestort op de rekening van de klant.