Uitsluiting

Uitsluiting: wat niet thuishoort in onze portefeuilles

Uitsluiting gaat over ondernemingen die Cadelam, de fondsbeheerder van de groep, onder geen enkel beding opneemt in de portefeuilles, omdat ze niet overeen komen met onze duurzame waarden.

Ondernemingen uitsluiten of verkopen is voor een verantwoord investeerder drastisch, maar soms nodig. Zo kan worden beslist om tot desinvestering over te gaan wanneer de dialoog of het stemmen in het kader van engagement niet voldoende resultaat oplevert, of wanneer blijkt dat het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf negatief evolueert.

Een uitsluitingspolitiek dient om investeringen te filteren én om bestaande investeringen te monitoren.

Onze eigen uitsluitingslijst

In het jaar 2020 diepte de bank dit onderdeel van het verantwoord investeringsbeleid aanzienlijk uit. Daar waar we vroeger beroep deden op uitsluitingslijsten van externe partijen, internaliseerden we het afgelopen jaar een deel van het analyseproces. Met de hulp van onderzoeksbureau Sustainalytics werd de analyse, die vooraf gaat aan de uitsluiting van bedrijven, een stuk concreter gemaakt. Gestaafd met concrete en granulaire cijfers sluit Cadelam vier categorieën van bedrijven uit.

  • Evident gaat het om ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, bijvoorbeeld clustermunitie en anti-persoonsmijnen. De toezichthouder FSMA (Financial Services & Markets Authority) en de sectorfederatie BEAMA (Belgian Asset Managers Association, Belgische Vereniging van Asset Managers) kijken er nauwgezet op toe dat banken zich aan deze exclusievereiste houden.
  • Bedrijven die tabak produceren of meer dan 5% van hun omzet realiseren uit de verkoop van tabak worden uitgesloten.
  • Bedrijven die onze normen aangaande milieu, maatschappij en goed bestuur met de voeten treden, zult u nooit terugvinden in de portefeuilles. Voorbeelden van overtreders op ESG-gebied (Environmental, Social & Governance of milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur) zijn ondernemingen die het niet nauw nemen met wetten rond vervuiling, menswaardige arbeidsomstandigheden of de correcte werking en onafhankelijkheid van de raad van bestuur.
  • De UN Global Compact, een inititatief van de Verenigde Naties, groepeert elementaire principes inzake mens, milieu en maatschappij. Denk aan de mensenrechten, arbeidsnormen of regels van deugdelijk bestuur. Bedrijven die deze principes consistent schenden en waar geen positieve evolutie is in het engagementtraject, worden uitgesloten.