Engagement

Engagement: een constructieve dialoog als actieve aandeelhouder

Engagement verwijst naar de continue en constructieve dialoog tussen de investeerder en zijn participaties. Het doel is tweeërlei: financieel rendement én duurzame verbetering voor mens, milieu en maatschappij. Engagement gaat dus een stap verder dan exclusie: het wil een positieve invloed uitoefenen op het beleid van ondernemingen.

Het hoe en waarom van engagement

Bedrijven uitsluiten of verkopen omwille van hun niet-duurzame activiteit is drastisch, en helaas soms nodig. Maar dan laat je wel de kans liggen om als financiële partner het bedrijf te sturen in de juiste richting. Een actief aandeelhouderschap biedt wél groeimogelijkheden, voor financiële én niet-financiële resultaten. Ook als is dat een werk van lange adem. Onze fondsenbeheerder Cadelam motiveert bedrijven om toekomstgerichte keuzes te maken dankzij continue dialoog – formeel en informeel.

Bij engagement draait het erom een positieve invloed uit te oefenen op het beleid van ondernemingen.

Hermes EOS, onze partner in engagement

Cadelam nam voor het engagement-luik het internationaal gerenommeerde Hermes EOS onder de arm, een primeur in België. Zij beschikken over een onafhankelijk team van ervaren experts in de ESG-materie (milieu, samenleving en goed bestuur). Samen met Cadelam stellen ze prioritaire duurzaamheidsthema’s vast. Vervolgens starten ze een dialoog op met de ondernemingen in kwestie. De toon is streng maar rechtvaardig: positief en constructief bij aanvang, kritisch en vastberaden als verbeteringen te lang op zich laten wachten. Ook het stemrecht op algemene vergaderingen kan bepaalde strategische keuzes bevorderen – of juist tegen te houden.

Concrete samenwerkingen op vlak van milieu, samenleving en goed bestuur

Een duidelijke strategie en een open communicatie over deze drie domeinen brengt een dynamiek op gang waarbij iedereen wint: de bedrijven (duurzame groei), de investeerders (rendabele investeringen) en de brede omgeving (mens, milieu en samenleving).

  • Leefmilieu: zakenmodellen afstemmen op de klimaatakkoorden van Parijs, waarin de leden van de VN zich engageren om de opwarming van de aarde te beperken tot maximum 2°C, en om de lucht-, land- en watervervuiling drastisch aan te pakken.
  • Samenleving: de dialoog aangaan met bedrijven met wereldwijde toeleveringsketens. De klant mag dan wel koning zijn, voor een succes op lange termijn moet een bedrijf rekening houden met al zijn stakeholders, zeker zijn arbeidskrachten.
  • Deugdelijk bestuur: de organisatorische checks & balances van een bedrijf op punt stellen. Een goed functionerende raad van bestuur bijvoorbeeld, en een juiste balans tussen verloning en duurzame waardecreatie geven de juiste impulsen voor een doelgerichte besluitvorming.

Dergelijke impact creëren, daar draait het om bij verantwoord vermogensbeheer.