Delen-nieuws

Engagement: Een actieve aandeelhouder achter elk sterk bedrijf

|

Hoe ondersteunen Delen Private Bank en haar fondsenbeheerder Cadelam bedrijven bij het duurzaam creëren van waarde, voor de onderneming zelf én voor mens, milieu en samenleving?

Doordacht portefeuillebeheer is geen eenvoudige zaak tegenwoordig. De dash lijkt een beetje uit de economische groei, en geopolitieke conflicten flakkeren opnieuw op. Langetermijntrends als globalisering, technologische innovatie en demografische verschuivingen schudden ook nog eens de klassieke bedrijfsmodellen stevig door elkaar. Hoe rijmen we dat met onze missie: uw vermogen beschermen en evenwichtig laten aangroeien? Door de toekomstgerichte ondernemingen te selecteren die als winnaars uit de bus komen, ongeacht de struikelblokken die zij op hun pad vinden. Naast financiële prestaties richt Cadelam zich steeds meer op andere vraagstukken, zoals de energietransitie. Verantwoord vermogensbeheer vraagt bovendien een actief, constructief en geëngageerd aandeelhouderschap: engagement.

Delen Private Bank en Cadelam maken geen onderscheid tussen duurzame en niet-duurzame portefeuilles. De bank en haar vermogensbeheerder vertrekken vanuit hun duurzame en behoedzame basisfilosofie. Dat leidt vanzelf naar een duurzaam investeringsbeleid, consequent toegepast op àlle beleggingsfondsen. Ruim 24 miljard euro zetten we zo aan het werk*.

Exclusie als eerste filter

Een breed uitsluitingsbeleid is de eerste stap. Wat hoort absoluut niet thuis in de beleggingsportefeuilles? Bedrijven die zich schuldig maken aan mens- of milieuonterende praktijken hebben op lange termijn geen enkel potentieel. Investeerders en klanten haken immers af als duidelijk wordt dat een bedrijf een loopje neemt met mensenrechten, milieuvoorschriften of deugdelijk bestuur. Voor de screening inspireert Cadelam zich op het duurzaamheidsonderzoek van referentiepartijen zoals het Noorse Pensioenfonds. De vermogensbeheerder raadpleegt daarnaast ook een gespecialiseerde dataleverancier, onder andere voor informatie rond de naleving van mondiale VN-richtlijnen inzake verantwoorde bedrijfsvoering (UN Global Compact).

201906cadelamgrafiek01

Engagement voor actieve dialoog

Engagement gaat een stap verder dan exclusie. De Engelse term verwijst naar de continue en constructieve dialoog tussen de investeerder en zijn participaties. Het doel is tweeërlei: financieel rendement én een duurzame verbetering voor mens, milieu en maatschappij.

"Bij Cadelam is elke portefeuille duurzaam."

Cadelam werkt hiervoor samen met het internationaal gerenommeerde Hermes EOS, een primeur in België. Hermes EOS beschikt over een onafhankelijk team van ervaren experts inzake onder meer klimaat en mensenrechten. Eerst stellen beide partners prioritaire duurzaamheidsthema’s vast. Vervolgens starten ze een dialoog op met de ondernemingen in kwestie. De toon is streng maar rechtvaardig: positief en constructief bij aanvang, maar kritisch als verbeteringen te lang op zich laten wachten. Ook het stemrecht op algemene vergaderingen kan ingezet worden om bepaalde strategische keuzes te bevorderen – of juist tegen te houden.

Wie is Hermes EOS?

Hans-Christoph Hirt, directeur van Hermes EOS, legt de lat hoog: “We willen bijdragen tot een duurzame vorm van kapitalisme door ‘s werelds meest daadkrachtige platform voor actief aandeelhouderschap te worden.”

Hermes EOS, opgericht in 1983, is wereldwijd een referentie in actief aandeelhouderschap. Het onafhankelijke team van Hermes EOS wordt ingeschakeld door meer dan 45 investeerders, die in totaal voor meer dan 500 miljard euro beheren. Delen Private Bank en Capfi Delen Asset Management zijn de trotse eerste Belgische partners.

Doelgericht naar duurzame bedrijven

Cadelam en Hermes EOS werken rond drie uitdagingen, gelinkt aan leefmilieu, mens en bestuur (Environmental, Social, Governance of ESG in het Engels).

  • Zij ondersteunen op het vlak van leefmilieu bedrijven om hun zakenmodellen af te stemmen op de klimaatakkoorden van Parijs. Daarin engageren de leden van de Verenigde Naties zich om de opwarming van de aarde te beperken tot maximum 2°C, en om de lucht-, land- en watervervuiling drastisch aan te pakken.
  • Het sociale luik van de dialoog richt zich op de eerbiediging van mensenrechten. Dat is met name een zorg voor bedrijven met wereldwijde toeleveringsketens. De klant mag dan wel koning zijn, voor een succes op lange termijn moet een bedrijf rekening houden met al zijn stakeholders, zeker zijn arbeidskrachten.
  • Deugdelijk bestuur (corporate governance) is het derde en wellicht meest fundamentele werkterrein. Het gaat over de organisatorische checks and balances van een bedrijf. Een goed functionerende raad van bestuur bijvoorbeeld, en een juiste balans tussen verloning en duurzame waardecreatie geven de juiste impulsen voor een doelgerichte besluitvorming.

Een duidelijke strategie en een open communicatie over deze drie domeinen brengt een dynamiek op gang waarbij iedereen wint: de bedrijven (duurzame groei), de investeerders (rendabele investeringen) en de brede omgeving (mens, milieu en samenleving). Dergelijke impact creëren, daar draait het om bij verantwoord vermogensbeheer.

201905cadelamimage01Zonne-energiepark in Chili (bron: Total)

Klimaattransitie: engagement in de praktijk

Het energievraagstuk illustreert hoe verantwoord investeren een zaak is van gezond verstand en nuance. De transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie zal gerealiseerd worden door kleine innovators én grote bedrijven die een voorbeeldfunctie te vervullen hebben. Die tandem is nodig: de ene stuwt de innovatie voort, de andere zorgt voor financiering en implementatie op grote schaal. Want de transitie kost handenvol geld, en het zijn de grote spelers die de zware investeringsinspanningen moeten leveren. Om hen te motiveren de juiste keuzes te maken, moet de financiële wereld ook naar de niet-financiële kant van de investering kijken. Laat ons twee bedrijven bekijken uit de portefeuilles.

Umicore is een voorbeeld van een kleinere, innovatieve speler of impactbedrijf. De Antwerpse nichespeler is wereldleider in batterijtechnologie voor elektrische wagens en katalysatoren voor milieuvriendelijkere motoren. De groeivooruitzichten zijn imposant.

Total is een heel ander verhaal. Als grote energiespeler werd het geconfronteerd met heel wat uitdagingen op vlak van ESG. Toch slaagde het bedrijf erin een plaats te veroveren tussen ’s werelds meest duurzame bedrijven. Het intensieve engagement-programma leidde tot verschillende verwezenlijkingen. Total versnelde de transformatie naar hernieuwbare brandstoffen. Het bouwt nu ook geleidelijk de milieuonvriendelijke investeringen in teerzanden af. Er is aandacht voor de levenskwaliteit van gemeenschappen in de buurt van ontginningsfaciliteiten en het anti-corruptiebeleid in bepaalde regio’s wordt aangescherpt. Vandaag is Total onmiskenbaar een leider in de energietransitie.

" De energietransitie zal gerealiseerd worden door kleine innovators én grote bedrijven met een voorbeeldfunctie."

Via Hermes EOS maakt Cadelam ook deel uit van Climate Action 100+, de investeerdersgroep die zich richt tot de grootste uitstoters van broeikasgassen. Belangrijke spelers als Siemens en Danone zetten hun schouders onder het project.

Duurzaamheid injecteren is niet meer weg te denken bij het portefeuillebeheer van vandaag. De integratie van niet-financiële parameters in het beheer maakt de portefeuilles nog robuuster, bewuster, en beter uitgerust om de vermogens te beschermen en op lange termijn te laten aangroeien. De bank kan als mondige aandeelhouder een hefboom zijn om duurzaam waarde te creëren. Voor het bedrijf en de aandeelhouders, maar evenzeer voor mens, milieu en samenleving.

Wat is Engagement?

Wat? Samenwerken met ondernemingen op duurzaamheidsthema's, met als doel het welzijn van alle partijen (onderneming, milieu, samenleving) op lange termijn te ondersteunen. Actief aandeelhouderschap heeft een positieve invloed op het gedrag van ondernemingen.

Waarom? Ondernemingen met geïnformeerde en betrokken aandeelhouders maken een grotere kans om op lange termijn betere financiële én niet-financiële resultaten te behalen.

Hoe? Met continue, formele en informele dialoog – en met een stem op algemene vergaderingen – worden bedrijven gemotiveerd om toekomstgerichte keuzes te maken.


* Het vermogen beheerd door Cadelam voor de invulling van discretionaire klantenportefeuilles op 31 maart 2019.