Wijzig uw land- en taalvoorkeur

België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) België - (Engels) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)
Bevestig

UBO

Antwerpen, 12 november 2018

Het nieuwe UBO-register

Zoals u misschien heeft vernomen in de pers heeft de wetgever onlangs een zogenaamd ‘UBO-register’ ingevoerd. Dat is een register waarin de identiteit opgenomen wordt van elke natuurlijke persoon die óf eigenaar is van een vennootschap, maatschap, vzw of stichting, óf de controle erover uitoefent. Het gaat dus over het kenbaar maken van de ‘Uiteindelijke Begunstigden’ van die entiteit, in het Engels de Ultimate Beneficial Owners - vandaar de afkorting UBO.

De registratie in het UBO-register is verplicht en valt onder de verantwoordelijkheid van de entiteiten zelf. Zij dient te gebeuren via myminfin.be. De gegevens dienen uiterlijk 31 maart 2019 te zijn ingevoerd in de databank. De entiteiten die in België moeten voldoen aan deze registratieverplichting zijn voornamelijk:

  • In België opgerichte vennootschappen, inclusief burgerlijke maatschappen, zonder onderscheid te maken in omvang van de vennootschap
  • Belgische vzw’s en stichtingen

Wie er als UBO van deze entiteiten moet geregistreerd worden, hangt af van het type entiteit. De FOD Financiën geeft hiervan per entiteit een duidelijk overzicht op hun website. De relevante pagina kunt u raadplegen op:

https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

Concreet zullen er voor die personen identificatiegegevens moeten worden ingegeven zoals de naam, geboortedatum, adres en rijksregisternummer. Daarnaast wordt ook meer specifieke informatie verwacht, zoals de datum waarop men uiteindelijke begunstigde is geworden, tot welke UBO-categorie men behoort en desgevallend het aantal stemrechten in de vennootschap.

Jaarlijkse bevestiging

Zodra de initiële registratie is gebeurd, is er een verplichting om de informatie jaarlijks te bevestigen. Bij wijzigingen van de opgegeven informatie moet dit binnen de maand aangepast worden.

Openbaar register

Het UBO-register is een publiek register. Naast de bevoegde autoriteiten krijgt ook elke burger in principe toegang tot een aantal gegevens uit het register. Financiële instellingen zullen het register kunnen raadplegen ter verificatie van de gegevens die een cliënt hen verstrekte. De informatie zal enkel opvraagbaar zijn tegen betaling, aan de hand van het KBO-nummer of naam van de onderneming.

Concreet

Het UBO-register roept heel wat vragen op, met name over discretie. De praktische uitwerking ervan staat echter nog in haar kinderschoenen. In het bijzonder voor burgerlijke maatschappen is het moeilijk om nu reeds in te schatten wat de concrete gevolgen zijn voor elk individueel dossier, onder meer gelet op de nieuwe inschrijvingsverplichting in het KBO. Voor maatschappen maar ook in het algemeen stelt zich daarom de vraag welke maatregelen kunnen genomen worden om toch een zekere mate van discretie te behouden. Het feit dat de uiterste datum voor inschrijving in het UBO-register werd uitgesteld van 31 oktober 2018 naar 31 maart 2019 geeft u de nodige tijd om hier weloverwogen mee om te gaan.
Wij volgen deze materie op de voet op en lichten u in van zodra meer concrete informatie beschikbaar is.

Veelgestelde vragen

Er is een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden beschikbaar op: https://financien.belgium.be/nl/ubo-register.

Hebt u intussen nog bijkomende vragen, dan helpen wij u graag verder.

 
 
België - (Nederlands)
België - (Nederlands) België - (Frans) België - (Engels) Luxemburg - (Frans) Luxemburg - (Nederlands) Luxemburg - (Engels)