Lexicon

Lexicon en français: www.delen.bank/fr-be/publications/glossaire

Toelichting met betrekking tot de vergoedingen

Ex post vergoedingen (vermeld in de portefeuillestaat )

Dit is een overzicht van de totale vereffende kosten van het afgelopen kalenderjaar. Deze totale kosten wordt uitgedrukt als nominaal bedrag en als percentage.

Het percentage wordt berekend op de gemiddelde portefeuillewaarde van het afgelopen jaar. Deze gemiddelde portefeuillewaarde bekomen we door een dagelijkse waardering te maken van de portefeuille.

Deze totale kosten omvatten enerzijds de kosten voor beleggingsdiensten en bepaalde belastingen die rechtstreeks van de rekening afgehouden worden en anderzijds productkosten aangerekend binnen de beleggingsinstrumenten.

Ex ante (vermeld in de portefeuillestaat)

Een overzicht van de totale verwachte kosten voor het komende kalenderjaar, specifiek voor deze portefeuille.

Deze kosten worden uitgedrukt als nominaal bedrag en in percentage tegenover de portefeuillewaarde op een fotomoment, hier op het jaareinde.

Let wel: dit is een simulatie en de werkelijke kost zal wijzigen indien de samenstelling van de portefeuille in de toekomst zou wijzigen.

Delen Private Bank Strategieën

Hiermee verwijzen we naar de strategie van ons discretionair vermogensbeheer, waarbij we hoofdzakelijk gebruik maken van ICB's (Instellingen voor Collectieve Beleggingen) die door de bank zHiermee verwijzen we naar de strategie van ons discretionair vermogensbeheer, waarbij we hoofdzakelijk gebruik maken van ICB's (Instellingen voor Collectieve Beleggingen) die door de bank zelf gepromoot worden.elf gepromoot worden.

Kosten voor beleggingsdiensten

Dit zijn vergoedingen voor de beleggingsdiensten en nevendiensten die door Delen Private Bank zijn uitgevoerd. Ze worden rechtstreeks van de rekening afgehouden. Wanneer we deze vergoeding tonen als een percentage, is dit steeds een percentage tegenover de totale gemiddelde portefeuille (zowel cash als effecten) over de laatste 12 maanden, berekend op dagbasis.

Hieronder worden de verschillende directe vergoedingen toegelicht.

Indien u belegd bent in de Delen Private Bank strategie worden er geen kosten voor beleggingsdiensten aangerekend.

Lopende kosten

Lopende kosten omvatten het bewaarloon en de beheervergoeding. Transactiekosten en eventueel verschuldigde belastingen worden hier niet meegerekend.

Service fee

De service fee zijn de lopende kosten die trimestrieel worden afgerekend op de totale waarde van de klantentegoeden, uitgezonderd het deel dat belegd is via de Delen Private Bank Strategie. Deze service fee omvat zowel bewaarloon, beheervergoeding, kosten voor het incasseren van coupons, raadplegen van uw digitale archief en andere dienstverleningen die verder niet apart vermeld worden.

Ze is niet verschuldigd op beleggingsinstrumenten die behoren tot de Delen Private Bank strategie. De vergoedingen voor Delen Private Bank strategieën vindt u terug onder de rubriek van indirecte kosten.

Transactiekosten

 Het betreft alle kosten die onmiddellijk betrekking hebben op uitgevoerde beursverrichtingen in beleggingsinstrumenten op de rekening. Een voorbeeld zijn de kosten voor het uitvoeren van de aankoop van een aandeel.

Productkosten

Dit zijn kosten die rechtstreeks verband houden met het beleggingsinstrument, namelijk de kosten die door de producent van het beleggingsinstrument worden geheven. Deze worden verrekend binnen het beleggingsinstrument. Productkosten worden dus niet in rekening gebracht op de rekening zelf, maar worden op dagbasis verwerkt in de koers en het rendement van het beleggingsinstrument. Voorheen werden deze kosten ‘indirecte kosten’ Hieronder worden verschillende productkosten toegelicht.

Lopende kosten

Dit zijn kosten die rechtstreeks verband houden met het beleggingsinstrument. Ze omvatten het bewaarloon, de beheervergoeding en kosten voor risico, compliance en administratie. Deze kosten omvatten echter niet:

  • de transactionele kosten
  • de in- en uitstapkosten
  • de kosten van onderliggende fondsen

Bewaarloon

Dit zijn de kosten voor het bewaren van de effecten binnen het beleggingsinstrument.

Beheervergoeding

Dit zijn de kosten voor het dagelijkse beheer van de effecten binnen het beleggingsinstrument. Indien er kosten verschuldigd zijn voor onderliggende beleggingsinstrumenten (bijvoorbeeld dakfondsen), worden die ook meegegeven.

Kosten voor risk en compliance

De risicovergoeding dekt het risicobeheer, zoals halfjaarlijkse liquiditeitstesten en stresstesten. Ook het aftoetsen van marktrisico, kredietrisico, wisselkoersrisico en inflatierisico vallen hieronder. De compliancekosten omvatten bijvoorbeeld de rapportering aan de FSMA en CSSF.

Administratiekosten

Deze kosten dekken alle administratieve kosten zoals de dagelijkse berekening van de koersen, de boekhouding van de beleggingsinstrumenten en het opmaken van jaarverslagen.

Transactionele kosten

Transactionele kosten omvatten de kosten voor de dagelijkse transacties van de effecten binnen het beleggingsinstrument. Voor alle ICB's binnen de Delen Private Bank Strategie hebben we deze tarieven forfaitair vastgelegd tussen 0% en 0,225%. Op deze manier zijn er geen variaties in jaarlijkse kostentarieven. Zelfs in een jaar van uitzonderlijk veel transacties blijft de kost hiervan voor u dezelfde. Voor externe fondsen baseren we ons op de gecommuniceerde transactionele kosten die voornamelijk als percentage berekend zijn op basis van het laatste jaar- of halfjaarverslag.

Kosten voor externe partijen

Dit zijn kosten die niet ten goede komen aan Delen Private Bank. Ze kunnen van verschillende oorsprong zijn, bijvoorbeeld kosten voor revisoren, abonnementstaks of kosten van onderliggende beleggingsinstrumenten van derden.

Eénmalige kosten

Eénmalige kosten omvatten de in- en uitstapkosten gekoppeld aan een beleggingsinstrument. Op Delen Private Bank Strategieën die u bij de bank aanhoudt betaalt u geen in-of uitstapkosten.

Inducements

Retrocessies of “inducements” zijn vergoedingen die Delen Private Bank ontvangt voor het aanhouden van externe beleggingsinstrumenten in klantenportefeuilles. Deze komen nog zelden voor bij Delen Private Bank. Indien we er toch ontvangen, worden ze doorgestort op uw rekening.

Belastingen

 

Btw

Belasting over de toegevoegde waarde (btw) die verschuldigd is op de kosten voor beleggingsdiensten. Op de productkosten van de beleggingsinstrumenten van de Delen Private Strategie is geen btw verschuldigd.

Beurstaks (TOB)

De beurstaks of taks op beursverrichtingen (TOB) is verschuldigd bij het uitvoeren van bepaalde transacties. Het tarief is afhankelijk van het type beleggingsinstrument (aandeel, obligaties, fonds, …) en afhankelijk van het type transactie. Er is bijvoorbeeld geen TOB verschuldigd bij verkoop van distributie deelbewijzen van een fonds. Indien er TOB wordt afgerekend, vindt u die ook terug op uw rekeningafschrift.

Roerende voorheffing

De roerende voorheffing op de intresten en dividenden is niet mee opgenomen in het ex-post- en ex-anteoverzicht. Deze wordt rechtstreekst doorgestort aan de fiscus waardoor enkel de nettobedragen van bijvoorbeeld dividenden op uw rekening worden gecrediteerd.

Reynderstaks

De roerende voorheffing op meerwaarden is niet mee opgenomen in het ex-post- en ex-anteoverzicht. Reynderstaks is gelijkaardig aan roerende voorheffing en is verschuldigd op het deel van de meerwaarde van een fonds dat zijn oorsprong vindt in het obligatieluik. Deze taks is alleen verschuldigd op fondsen waarvan de activa voor minstens 10% belegd zijn in schuldvorderingen (obligaties en cash).

 

 

Terminologieën

 

Wellicht maakt u graag een vergelijking tussen de kosten van de verschillende financiële instellingen. Vergewis u er dan van of u appelen met appelen vergelijkt. Want de banken hanteren niet allemaal dezelfde termen.

Delen Private Bank gebruikt met de term ‘Totale Kosten’ de meest volledige definitie, waar alle mogelijke kosten in verwerkt zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende begrippen, en wat u daaronder dient te verstaan.

Total expense ratio

Dit zijn kosten die rechtstreeks verband houden met het beleggingsinstrument. Ze omvatten onder andere kosten voor financieel beheer. Deze kosten omvatten echter niet:

  • de transactionele kosten
  • de in- en uitstapkosten
  • de kosten van onderliggende fondsen

Deze kosten zijn begrepen in de waarde van het beleggingsinstrument en bijgevolg onmiddellijk verrekend in de rendementsberekeningen.

Lopende kosten (Ongoing charges figures – OCF)

Dit zijn vergoedingen die rechtstreeks verband houden met het beleggingsinstrument. Ze omvatten onder andere vergoedingen voor financieel beheer. Deze kosten omvatten echter niet:

  • de transactiekosten
  • de in -en uitstapkosten

De kosten van onderliggende fondsen zijn hier wél in opgenomen.

Lopende kosten (Ongoing charges figures – OCF)

Dit zijn kosten die rechtstreeks verband houden met het beleggingsinstrument. Ze omvatten onder andere kosten voor financieel beheer. Deze kosten omvatten echter niet:

  • de transactiekosten
  • de in -en uitstapkosten

De kosten van onderliggende fondsen zijn hier wél in opgenomen.

Totale kosten

Dit is het meest volledige kostenoverzicht. Delen Private Bank hanteert deze definitie. Het zijn kosten die rechtstreeks verband houden met het beleggingsinstrument. Ze omvatten onder andere kosten voor financieel beheer. Daarnaast omvatten ze ook de transactiekosten, de in- en uitstapkosten en de kosten van onderliggende fondsen.