Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Antimisbruikbepalingen

Welke antimisbruikbepalingen zijn op de taks van toepassing?

De wet voorziet in een specifieke antimisbruikbepaling met betrekking tot de taks op effectenrekeningen. Daarnaast is er ook de algemene antimisbruikbepaling die betrekking heeft op alle taksen in het Wetboek diverse rechten en taksen.

Wat is het toepassingsgebied van de specifieke antimisbruikbepaling?

De specifieke antimisbruikbepaling viseert twee handelingen die niet-tegenstelbaar zijn aan de administratie. Dit wil zeggen dat deze ontegensprekelijk misbruik uitmaken. Er is geen mogelijkheid tot tegenbewijs. Het gaat om volgende handelingen:

  • Het splitsen van een effectenrekening in meerdere effectenrekeningen aangehouden bij dezelfde tussenpersoon;
  • De omzetting van belastbare financiële instrumenten, aangehouden op een effectenrekening, naar financiële instrumenten op naam (nominatiefstellingen).

De antimisbruikbepaling is toepasbaar op handelingen die hebben plaatsgevonden na 30 oktober 2020.

Wat is het gevolg van de toepassing van de specifieke antimisbruikbepaling?

Indien van toepassing, wordt de verrichting geacht niet te hebben plaatsgevonden voor de toepassing van de taks. De bank zal verplicht zijn om de taks in te houden op basis van die fictieve situatie.

Wat is het toepassingsgebied van de algemene antimisbruikbepaling?

De algemene antimisbruikbepaling kan van toepassing zijn op alle mogelijke handelingen waarvan de Administratie kan aantonen dat er sprake is van fiscaal misbruik.

Er is een vermoeden van fiscaal misbruik wanneer u handelingen verricht die ervoor zorgen dat u buiten het toepassingsgebied van de taks op effectenrekeningen blijft. Dit vermoeden is echter weerlegbaar. Indien er grondige andere redenen waren om de geviseerde handeling uit te voeren, zal de antimisbruikbepaling geen toepassing vinden.

Wat is het gevolg van de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling?

Wanneer de fiscus van mening is dat er fiscaal misbruik is en u er niet in slaagt om het tegenbewijs te leveren, wordt de verrichting onderworpen aan de heffing overeenkomstig de doelstelling van de wet alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.