Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Berekening

Hoe wordt de taks berekend?
Hoe worden de belastbare effecten gewaardeerd?
U sluit een rekening af. Wordt de taks dan toch voor een volledig jaar berekend?
U verhuist naar het buitenland waardoor de effectenrekening niet langer aangehouden wordt door een Belgisch inwoner. Hoe wordt de taks berekend?
Moet het aandeel van de (co)titularissen op een effectenrekening bepaald worden?
Wat in geval van overlijden van een (co)titularis?

Hoe wordt de taks berekend?

De belastbare grondslag voor de taks is de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten gedurende de referentieperiode.

De taks wordt berekend aan de hand van fotomomenten (foto’s). De belastbare waarde op elk fotomoment wordt opgeteld en gedeeld door het aantal foto’s om het gemiddelde voor de referentieperiode te berekenen.

De eerste normale referentieperiode loopt in principe van 26 februari 2021 (= datum van inwerkingtreding van de wet) tot 30 september 2021. De tweede normale referentieperiode zal lopen van 1 oktober 2021 tot 30 september 2022. Voor de daaropvolgende normale referentieperiodes is eveneens voorzien dat zij op jaarbasis (1 oktober tot 30 september) verder zullen lopen.

Iedere referentieperiode heeft telkens 4 vaste fotomomenten: 31/12, 31/03, 30/06, 30/09. Enkeltijdens de eerste referentieperiode zijn er 3 foto’s voorzien: op 31/03/2021, 30/06/2021 en 30/09/2021.

📷 Een foto wordt telkens genomen op het einde van de dag.

Het openen of sluiten van een effectenrekening brengt geen bijkomend referentietijdstip tot stand, maar leidt wel tot het afsluiten van de referentieperiode en het debiteren van de taks.

Naast de normale referentieperiode kan een referentieperiode inderdaad ook vervroegd eindigen waardoor de taks vervroegd verschuldigd wordt. Dit is het geval bij de sluiting van een rekening en bij een verhuis naar het buitenland indien ten gevolge hiervan geen enkele Belgische resident of resident met “slecht” belastingverdrag nog titularis is.

Bijvoorbeeld

  1. Een Belgisch resident is titularis van een effectenrekening met een waarde van 1 560 000 euro op 31 maart 2021, 1 670 000 euro op 30 juni 2021 en 1 340 000 euro op 30 september 2021. De gemiddelde waarde van de effectenrekening bedraagt voor deze referentieperiode (lopende van 26 februari tot en met 30 september 2021) 1 523 333,33 euro. De taks bedraagt 2 285 euro (1 523 333,33 euro x 0,15).

Hoe worden de belastbare effecten gewaardeerd?

Voor beursgenoteerde effecten wordt gekeken naar de slotkoers op datum van elk fotomoment of de slotkoers van de voorgaande dag in het geval dat er op een bepaald referentietijdstip geen notering is.

Voor niet-beurgenoteerde gemeenschappelijke beleggingsfondsen of beleggingsvennootschappen wordt gekeken naar de laatst publiekelijk beschikbare netto-inventariswaarde.

Voor andere niet-beursgenoteerde effecten kijkt men achtereenvolgens naar de MiFID-waardering, de laatst publiekelijk beschikbare marktwaarde of de naar best vermogen geschatte waarde.

U sluit een rekening af. Wordt de taks dan toch voor een volledig jaar berekend?

Ja, er wordt niet gekeken naar het aantal dagen dat u een effectenrekening hebt aangehouden om de taks te berekenen. De taks wordt dus niet pro rata temporis berekend. Door de afsluiting zal er met een verkorte referentieperiode worden gewerkt. Er wordt gekeken naar het aantal fotomomenten voor de afsluiting van de rekening. De verschuldigde taks zal berekend worden over het gemiddelde van deze fotomomenten.

Bijvoorbeeld:

  • Een Belgisch resident is titularis van een effectenrekening sinds 20 december 2020 en sluit zijn effectenrekening af op 15 juli 2021. In dit geval eindigt de (speciale) referentieperiode op 15 juli 2021. Vervolgens is de taks verschuldigd op 16 juli 2021. Voor de berekening van de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten, zullen enkel de foto’s van 31 maart en 30 juni 2021 in rekening genomen worden.

U verhuist naar het buitenland waardoor de effectenrekening niet langer aangehouden wordt door een Belgisch inwoner. Hoe wordt de taks berekend?

Bent u door uw verhuis geen Belgisch resident meer, maar wel nog titularis van één of meerdere Belgische effectenrekeningen, dan moet er gekeken worden naar het land waarnaar u verhuisd bent. Betreft het een land met een goed verdrag dan kan België de taks niet langer inhouden en ontstaat er een verkorte referentieperiode. Betreft het daarentegen een land met een slecht of geen verdrag dan zal de taks op uw Belgische effectenrekeningen verschuldigd blijven.

Bijvoorbeeld:

  • Een Belgisch resident is de enige titularis van een effectenrekening sinds 1 maart 2021. Op 7 juli 2021 verhuist hij naar Nederland (land met een goed verdrag). In dit geval eindigt de (speciale) referentieperiode op 7 juli 2021. Vervolgens is de taks verschuldigd op 8 juli 2021. Voor de berekening van de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten, zullen enkel de foto’s van 31 maart en 30 juni 2021 in rekening genomen worden.

Indien u België verlaat of wanneer u zich in België komt vestigen is het steeds aangewezen om de bank hierover zo snel mogelijk te informeren.

Moet het aandeel van de (co)titularissen op een effectenrekening bepaald worden?

Neen. Voor de berekening van de taks wordt geen rekening gehouden met het aantal titularissen. Elke effectenrekening wordt beschouwd als aparte basis op dewelke de taks potentieel verschuldigd is als de wettelijke voorwaarden voldaan zijn.

Bijvoorbeeld:

  • Drie Belgische residenten zijn co-titularis in onverdeeldheid van een effectenrekening met een gemiddelde waarde van 1 800 00 euro. Er zal een taks van 2 700 euro verschuldigd zijn op de rekening.

Wat in geval van overlijden van een (co)titularis?

De taks is hoe dan ook enkel van toepassing wanneer de gemiddelde waarde van de belaste effecten op een effectenrekening gelijk is aan of groter is dan 1 000 000 euro. Bijgevolg heeft het overlijden van een (co)titularis geen enkele impact als de gemiddelde waarde van de belastbare effecten op de effectenrekening deze vermogensdrempel overschrijden.