Officiële communicatie vanuit Delen Private Bank gebeurt steeds via de domeinnaam delen.bank. Dit label is voorbehouden aan financiële instellingen en duidt op een hoog beveiligingsniveau. Alternatieve domeinnamen wijzen doorgaans op een poging tot phishing (online oplichting).

Algemene principes

 

Wat is de taks op effectenrekeningen?
Wat is het tarief van de taks?
Op wie is de taks op effectenrekeningen van toepassing?
Welke effecten vallen onder de taks?
Worden de effectenrekeningen aangehouden in het buitenland geviseerd?
Is de taks van toepassing op niet-residenten?
Wie wordt beschouwd als titularis van een effectenrekening?
Worden de effectenrekeningen die door rechtspersonen worden aangehouden, geviseerd door de taks op effectenrekeningen?
Worden de effectenrekeningen die door een maatschap of feitelijke vereniging worden aangehouden, geviseerd door de taks op effectenrekeningen?
Worden de effectenrekeningen die door een juridische constructie worden aangehouden, geviseerd door de taks op effectenrekeningen?

Wat is de taks op effectenrekeningen?

De taks op effectenrekeningen is een jaarlijks wederkerende abonnementstaks van toepassing wanneer de gemiddelde waarde van de belastbare effecten op de rekening meer dan 1 000 000 euro bedraagt, ongeacht het rendement ervan.

 

Wat is het tarief van de taks?

De taks bedraagt 0,15% op de gemiddelde waarde van de belastbare effecten.

Het bedrag van de berekende taks is gelimiteerd tot 10% van het verschil tussen de belastbare grondslag en 1 000 000 euro. Dit om te vermijden dat de effectenrekening na de betaling van de taks minder dan 1 000 000 euro zal bedragen. Voor de rekeningen die maar net het bedrag van 1 000 000 euro overschrijven, betekent dit een verzachting van de taks.

In de praktijk wordt deze limiet van 10% toegepast tot een belastbare basis van 1 015 228,43 euro. Boven dit bedrag bedraagt de taks steeds 0,15%.

Bijvoorbeeld:

  • Een effectenrekening met een waarde van 1 000 100 euro wordt onderworpen aan een taks van 10 euro in plaats van 1500,15 euro.

 

Op wie is de taks op effectenrekeningen van toepassing?

In principe valt iedereen onder de taks: natuurlijke personen, rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, vzw’s, …) en de oprichters van juridische constructies (cfr. Kaaimantaks), behalve wanneer een specifieke vrijstelling geldt.

 

Welke effecten vallen onder de taks?

Het toepassingsgebied van de taks is zeer breed. De wet viseert “alle financiële instrumenten”. Enkele van de geviseerde financiële instrumenten zijn: aandelen, obligaties, turbo’s, warranten, speeders en trackers.

De cash aangehouden op een rekening die gekoppeld is aan de effectenrekening wordt niet geviseerd. De cash aangehouden bij Delen Private Bank valt bijgevolg buiten het toepassingsgebied van de taks.

Ook activa die enkel informatief op een effectenrekening verschijnen, vallen niet onder het toepassingsgebied, bijvoorbeeld nominatieve aandelen.

 

Worden de effectenrekeningen aangehouden in het buitenland geviseerd?

Indien de titularis of één van de titularissen van de effectenrekening een Belgisch inwoner is, zal de taks van toepassing zijn.

 

Is de taks van toepassing op niet-residenten?

Ja, zowel effectenrekeningen aangehouden door Belgische residenten als niet-residenten vallen in principe onder het toepassingsgebied van de taks.

Voor Belgische residenten is de taks van toepassing op de Belgische en de buitenlandse effectenrekeningen. Voor niet-residenten daarentegen is de taks enkel van toepassing op effectenrekeningen die worden aangehouden bij een in België gevestigde tussenpersoon.

Indien u als niet-inwoner de enige titularis van een effectenrekening bent, is het mogelijk dat de taks niet mag geheven worden. Of de taks in dat geval van toepassing is, hangt af van het land waar u woont. Indien u woonachtig bent in een land met een “goed” belastingverdrag - dit wil zeggen een verdrag waaruit volgt dat België niet heffingsbevoegd is - kan de taks niet geheven worden.

Er werd een lijst van “goede” landen opgesteld op basis van de dubbelbelastingverdragen die België met de betrokken landen heeft afgesloten.

Bent u resident van een land dat niet voorkomt op de lijst dan bent u, ook als u de enige titularis van de rekening bent, in principe aan de taks onderworpen, althans wat uw Belgische effectenrekeningen betreft.

Bijvoorbeeld:

  • Een Belgisch resident is titularis van een effectenrekening aangehouden bij een Belgische bank: de taks is van toepassing.
  • Een Belgisch resident is titularis van een effectenrekening aangehouden bij een Franse bank: de taks is van toepassing.
  • Een Luxemburgs resident is titularis van een effectenrekening aangehouden bij een Franse bank: de taks is niet van toepassing.
  • Een Spaans resident (land met een “goed” verdrag) is titularis van een effectenrekening aangehouden bij een Belgische bank: de taks is niet van toepassing.
  • Een Frans resident (land met een “slecht” verdrag) is titularis van een effectenrekening aangehouden bij een Belgische bank: de taks is van toepassing.

 

Wie wordt beschouwd als titularis van een effectenrekening?

Zowel de volle eigenaar, blote eigenaar als vruchtgebruiker van een effectenrekening worden als titularis beschouwd. Volmachthouders zijn geen titularissen.

 

Worden de effectenrekeningen die door rechtspersonen worden aangehouden, geviseerd door de taks op effectenrekeningen?

Ja, de effectenrekeningen aangehouden door rechtspersonen worden geviseerd door de jaarlijkse taks op effectenrekeningen.

 

Worden de effectenrekeningen die door een maatschap of feitelijke vereniging worden aangehouden, geviseerd door de taks op effectenrekeningen?

Ja, ook de effectenrekeningen aangehouden door een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid worden geviseerd.

 

Worden de effectenrekeningen die door een juridische constructie worden aangehouden, geviseerd door de taks op effectenrekeningen?

In het geval dat de buitenlandse rechtspersoon kwalificeert als een juridische constructie (in de zin van de Kaaimantaks) zal de oprichter of zullen de oprichters beschouwd worden als titularis. Als één van de oprichters Belgisch resident is of is gevestigd in een land waarmee België geen goed dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, zal de taks van toepassing zijn.